ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18
2 วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ 5
3 จุฑารัตน์ เจริญไพบูลย์กิจ 5
4 สุมนตรา ปัญจรัตน์ 4
5 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 4
6 เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์ 3
7 ศิรส สุภาวิตา 3
8 ปิยนุช โตสงวน 2
9 ประภาส ทองรัก 2
10 สุนิธี ภูมิสนธิ์ 2
11 นราศักดิ์ แม้นสุรางค์ 2
12 ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์ 1
13 ขวัญจิตต์ ทวีศักดิ์ 1
14 เมลานี วรศิริ, 2517- 1
15 เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521- 1
16 อภิรักษ์ คำภีระ 1
17 ไชยเทพ นนท์โชติ 1
18 ประภาส ศรีชัยวัฒน์ 1
19 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
20 สมพงษ์ นครบุรี 1
21 พรเทพ เซี่ยวโหล 1
22 ภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์ 1
23 นิรุตติ เลิศสมบุญ 1
24 วิชุดา เขตอุดมคีรี 1
25 ชาติชาย ดวงสอาด 1
26 ชินวร ชาตตระกูล 1
27 สุภาพร หมั่นเพียรสุข 1
28 พัชร์วรรณ อักษรศรี 1
29 บริรักษ์ หัตถา 1
30 อิทธิพล เจียมอุทิศศักดิ์ 1
31 สุนาท วนไพศาล 1
32 ปัญญา บุญยกุลศรีรุ่ง 1
33 เทิดพงศ์ ธยามานนท์ 1
34 นัฐพล ไทยสาครพันธ์ 1
35 ลิสา สิมะสาธิตกุล 1
36 ณัฐรัตน์ หาญวรวงศ์ 1
37 พรเพ็ญ สิงหนุต 1
38 มณฑวรรณ แรงกล้า 1
39 วิทยา เหลืองหิรัญ 1
40 จิรัชญา ใจแน่ 1
41 สราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์ 1
42 พิชญ์ชยมนตร์ เพ็งอุบล 1
43 สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี 1
44 ชัชวาล โปร่งแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 2
4 2556 7
5 2555 4
6 2554 3
7 2552 7
8 2551 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 6
12 2546 3
13 2545 2
14 2544 2
15 2542 3
16 2534 2
17 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพบีพีเอ็มเอ็นร่วมกับแผนภาพบีเพล
ปี พ.ศ. 2558
2 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากจาวาสคริปต์บนเงื่อนไขความครอบคลุมประโยคคำสั่ง
3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์
4 วิธีการสร้างกรณีทดสอบด้วยวิธีแพร์ไวส์แบบมีเงื่อนไขบังคับโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้
5 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าของความต้องการเชิงฟังก์ชัน
ปี พ.ศ. 2557
6 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสคีมาของฐานข้อมูลด้วยการใช้ยูสเคส
7 การสร้างกรณีทดสอบจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจอิงเหตุการณ์ขับเคลื่อน
ปี พ.ศ. 2556
8 วิธีการเลือกกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยูสเคส
9 วิธีการเฝ้าสังเกตการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้รายงานการทำงานและแผนงานโครงการ
10 การออกแบบและพัฒนาการสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติโดยใช้โครงสร้างยูไอ
11 เครื่องมือสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการซอฟต์แวร์
12 เครื่องมือสำหรับสนับสนุนข้อปฏิบัติเฉพาะของกลุ่มกระบวนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามซีเอ็มเอ็มไอ
13 เครื่องมือตรวจสอบความครอบคลุมการทดสอบแบบบูรณาการของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
14 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ปี พ.ศ. 2555
15 วิธีการสร้างเครื่องประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ
16 วิธีการระบุคอลัมน์และตารางของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกอ้างอิงในโปรแกรมที่ใช้การแปลงวัตถุเป็นตารางความสัมพันธ์
17 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนพื้นฐานสคีมาของฐานข้อมูล
18 วิธีการสร้างเครื่องประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2554
19 เครื่องมือสร้างสคีมาของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากแผนภาพอีอีอาร์
20 เครื่องมือช่วยประเมินแบบจำลองทีเอ็มเอ็ม
21 เครื่องมือทดสอบวีคมิวเทชันสำหรับดับเบิลยูเอสบีเพล
ปี พ.ศ. 2552
22 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับเว็บเซอร์วิซจากดับเบิลยูเอสดีแอล
23 เครื่องมือทดสอบลำดับเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้แผนภาพชีเควนซ์ของยูเอ็มแอล
24 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบเงื่อนไขของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
25 การทดสอบแบบมิวเทชันสำหรับตัวดำเนินการดัดแปลงนิพจน์ของบีเพล
26 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับเว็บเซอร์วิซจากดับเบิลยูเอสดีแอล
27 เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบ สำหรับการทดสอบเงื่อนไขของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
28 เครื่องมือทดสอบลำดับเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยใช้แผนภาพซีเควนซ์ของยูเอ็มแอล
ปี พ.ศ. 2551
29 วิธีการเรียงลำดับคลาสสำหรับการทดสอบแบบบูรณาการโดยใช้เทคนิคการตัดส่วนเชิงวัตถุ
30 วิธีการเรียงลำดับคลาสสำหรับการทดสอบแบบบูรณาการ โดยใช้เทคนิคการตัดส่วนเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2549
31 การสร้างกรณีทดสอบจากเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมาสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ตารางตัดสินใจ
32 วิธีการสร้างกรณีทดสอบจากยูสเคสบนพื้นฐานของตารางการตัดสินใจ
33 โครงการเชื่อมโยงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่ภาคอุตสาหกรรม ปี 2547 : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่สอง : a design and development of test - related metrics to assess software testing process
ปี พ.ศ. 2548
34 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือบนเว็บสำหรับจัดการคลังข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2547
35 การพัฒนาเครื่องมือสร้างข้อมูลทดสอบเพื่อสนับสนุนการทดสอบซอฟต์แวร์จากสคีมาของฐานข้อมูล
36 วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส
37 การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์
38 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
39 ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี
40 การพัฒนาระบบบริการรับแจ้งเหตุขัดข้องสำหรับการใช้โทรศัพท์ประจำที่ ผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพีและแวบ
ปี พ.ศ. 2546
41 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างชนิดกัน
42 เครื่องมือสำหรับสร้างกรณีทดสอบจากแฟ้มเอกสารเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมา
43 วิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาจากข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ
ปี พ.ศ. 2545
44 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
45 เครื่องมือสร้างโปรแกรมเว็บสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ปี พ.ศ. 2544
46 การพัฒนาระบบสนับสนุนเอสซีเอ็มในองค์กรซีเอ็มเอ็ม
47 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับสร้างข้อมูลทดสอบ
ปี พ.ศ. 2542
48 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม
49 การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดล
50 การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเทคนิคโคโคโม2
ปี พ.ศ. 2534
51 การออกแบบและทดลองสร้างฐานข้อมูลรีเลชันนัลสำหรับงานด้านทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
52 การออกแบบและทดลองสร้างฐานข้อมูลรีเลชันนัล สำหรับงานด้านทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย