ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี ศรีวงศ์ชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
2 Pattama Sirithunya 2
3 ปัทมา ศิริธัญญา 2
4 Tanee Sreewongchai 2
5 ธีรยุทธ ตู้จินดา 2
6 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
7 ประภา ศรีพิจิตต์ 2
8 กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 1
9 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
10 Kittipat Ukoskit 1
11 Suchada Mongkolsamrit 1
12 Siangchai Sriprakhon 1
13 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
14 Suchada Pimpisithavorn 1
15 Chatchai Kosawang 1
16 ภัศจี คงศีล 1
17 ปิยะ ดวงพัตรา 1
18 มีชัย เซี่ยงหลิว 1
19 อภิชาติ เนินพลับ 1
20 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
21 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
22 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
23 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
24 Theerayut Toojinda 1
25 เอ็จ สโรบล 1
26 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
27 อิสรา สุขสถาน 1
28 ฉวี สิงหาด 1
29 นิพนธ์ วุฒิชัย 1
30 สุนันทา จันทกูล 1
31 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
32 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
33 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
34 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
35 เสาวลักษณ์ อัคราช 1
36 ปาริฉัตร รัตนผล 1
37 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
38 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
39 ประสาทพร สมิตะมาน 1
40 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1
41 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
42 วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร 1
43 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
44 Prasartporn Smitamana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 4
6 2552 1
7 2551 1
8 2546 1
9 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
5 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง
6 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม
8 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง และเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีบันทึกประวัติ ร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
11 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง
12 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับ
13 การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรเป็นหมันเนื่องจากการตอบสนองต่ออุณหภูมิสู่ข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนเกาะช้างที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด : ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดบูรพา (เกาะช้าง)
ปี พ.ศ. 2551
15 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
ปี พ.ศ. 2546
16 อิทธิพลของสาร [alpha]--factorจากยีสต์ต่อการสร้าง appresorium ของเชื้อราโรคไหม้ The Effects of Yeast [alpha]--factor on appressorium Formation of Rice Blast Collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพราะเลี้ยงอับละออง เกสรข้าวบาร์เลย์เพื่อนำไปใช้ในลูกผสมชั่วที่ 1