ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานินทร์ คงศิลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
2 กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน E-Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
4 ความต้องการจำเป็นต่อการจัดการเรียนเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี
6 ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2548
7 การสอนบนเว็บเรื่อง การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์