ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาดา สืบหลินวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดลองแบบ in vitro
2 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกง และอาหารไทยโดยการใช้การทดลองแบบ invitro
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดลองแบบ in vitro
4 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์โดยการใช้การทดลองแบบ in vitro
ปี พ.ศ. 2549
5 การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัย
6 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกง และอาหารไทยโดยการใช้การทดลองแบบ in vitro
ปี พ.ศ. 2547
7 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลของวิตามินอีต่อภาวะคาร์บอนิวสเทรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องอย่างถาวร
ปี พ.ศ. 2542
9 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
10 ระดับคาร์บามายเลตเตด ฮีโมโกลบิน (วาลีน ไฮแดนโตอิน) ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง
11 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ
12 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2532
13 ดีเอนเอตรวจสอบเพื่อการจำแนกชนิดเชื้อ Plasmodium falciparum สายพันธุ์บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2531
14 รูปแบบของโปรตีนใน Plasmodium falciparum โดยอิเล็คโตรฟอรีซิสสองมิติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2530
15 ความแตกต่างของรูปแบบเอนไซม์ใน Opisthorchis viverrini
ปี พ.ศ. 2526
16 การศึกษาเอ็นซัยม์ LDH, GPI, GDH, 6PGD และ Peptidase E ในเชื้อมาลาเรียชนิด plasmodium falciparum ด้วยวิธี starch gel เทียบกับวิธี acrylamide gel electrophoresis : รายงานฉบับสมบูรณ
17 การชักนำให้เกิดการดื้อยาใน Trichomonas vaginalis
ปี พ.ศ. 2524
18 การศึกษาเอ็นไซม์กลูตาเมท ดีไฮโดรจิเนส แลคเตท ดีไฮโดรจิเนส มาเลท ดีไฮโดรจิเนส และ มาลิค เอ็นไซม์ ของ Trichomonas vaginalis