ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันวดี สุขสาโรจน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธันวดีXXX สุขสาโรจน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 26
2 วิรัช ทวีปรีดา 8
3 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 7
4 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 7
5 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 7
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
8 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
9 สมชาย แซ่อึ้ง 4
10 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 4
11 พยอม รัตนมณี 4
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
13 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
14 ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 3
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
16 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 2
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 2
18 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
19 ปาจรีย์ เอียดแก้ว 1
20 อิศรา รักงาม 1
21 ธนาวัฒน์ รักกมล 1
22 ฟางทิพย์ ทองศรี 1
23 สมศักดิ์ วงศาวาส 1
24 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
25 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
26 ดวงพร คันธโชติ 1
27 วิชุดา เกตุใหม่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 1
5 2553 3
6 2551 3
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำใน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
2 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
5 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
7 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
8 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
9 กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำใน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตน้ำมันจากยีสต์ไขมันสูงโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลและศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
12 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
13 การชะโลหะหนักและแร่ธาตุจากของเสียและผลิตภัณฑ์กากขี้แป้งหลังการแยกเนื้อยาง
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
15 ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และแบคทีเรีย
16 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยแบบสุขาภิบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา