ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 Market study on laminated materials for packaging application
3 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม
4 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง
ปี พ.ศ. 2554
5 Plastic Packaging and Related Packaging materials Technology
ปี พ.ศ. 2553
6 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อสมบัติความต้านทาน แรงกดเชิงพลวัตของกระดาษลูกฟูก
7 การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ
8 การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง
10 การพัฒนากระดาษแข็งเคลือบวานิลลินต้านจุลินทรีย์เพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ปี พ.ศ. 2551
11 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
12 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ
13 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก
14 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ
16 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
17 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ
18 ผลการเคลือบสตาร์ชดัดแปรและสารกันซึมต่อสมบัติของกระดาษคราฟท์ทำผิวกล่องเพื่อใช้งานในสภาวะห้องเย็น
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลของการเคลือบสตาร์ชดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์