ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธราธร ทีรฆฐิติ 10
2 เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 7
3 ลิขิต มณีสินธุ์ 6
4 นพมณี โทปุญญานนท์ 5
5 เรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 5
6 อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ 5
7 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 5
8 กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ 4
9 นายลิขิต มณีสินธุ์ 4
10 พีรนุช จอมพุก 3
11 ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 2
12 จิตราพรรณ พิลึก 2
13 สุธนา เกตุมาโร 2
14 วารี ไชยเทพ 2
15 นางเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 2
16 พัฒนา สุขประเสริฐ 2
17 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 2
18 สมบัติ ชิณะวงศ์ 2
19 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 2
20 ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ 2
21 ผศ.ดร.นพมณี โทปุญญานน์ 1
22 น.ส.อรนุช ลีลาพร 1
23 นางพรพิมล สุริยภัทร 1
24 น.ส.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
25 ผศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
26 สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1
27 มาตุวรรณ บุณยัษเฐียร 1
28 อลิศรา มีนะกนิษฐ 1
29 ณัฐพงค์ จันจุฬา 1
30 วิภาภรณ์ แสวงมี 1
31 นางทยา เจนจิตติกุล 1
32 จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์ 1
33 ยุภาวดี พิมพ์สมาน 1
34 พรชนก คงสมโอษฐ์ 1
35 นงคราญ โชติอิ่มอุดม 1
36 สุชาดา ศรีบุญเรือง 1
37 ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
38 อ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล 1
39 รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
40 ดร. อรนุช ลีลาพร 1
41 ดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน 1
42 คุณวิภาดา ทองทักษิณ 1
43 คุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
44 ดร. อุทัย จารณศรี 1
45 ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา 1
46 อ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 1
47 Shermarl Wongchaochant 1
48 Thunya Taychasinpitak 1
49 Valerie W. Suwanseree 1
50 Tharathorn Teerakathiti 1
51 คุณเอกชัย บูรณะไทย 1
52 ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 1
53 นางนพมณี โทปุญญานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 6
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 3
6 2550 7
7 2549 4
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร
2 การสร้างพืชโพลีพลอยด์เพื่อแก้ลักษณะความเป็นหมันในปทุมมาลูกผสม
3 การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ และการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อในต้นหงส์เหิน
ปี พ.ศ. 2554
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
5 Petal color and petal form mutations observed in Torenia hybrida following gamma irradiation in vitro
6 การร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมเพื่อเป็นไม้ตัดดอก โดยวิธีการเลี้ยงคัพภะ
7 การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
8 การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์ลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) และแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลชิซินชนิดเม็ด
9 ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของแววมยุราพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิด
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ของพืชสกุล curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง
11 โครงการย่อยที่ 5 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว
12 การเพาะเลี้ยงเอมบริโอเพื่อร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา เพื่อเป็นไม้กระถาง
ปี พ.ศ. 2552
13 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก
14 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
15 โครงการย่อยที่ 3 วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
16 การต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ระบบสิทธิบัตรสากล
17 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
18 การคัดเลือกสายพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันสู่พริกประดับที่ผลไม่มีรสเผ็ดในชั่วที่ 3 และ 4
ปี พ.ศ. 2550
19 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก
20 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำใกดการกลายพันธุ์
21 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาการปรับปรุงพันธุ์ของพืชในสกุล Curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง
22 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว
23 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม
24 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไทรย้อยใบแหลมด่างโดยใช้รังสีแกมมา
25 การปรับปรุงพันธุ์ไผ่ฟิลิปปินส์โดยใช้รังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2549
26 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก
27 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
28 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม
29 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัดบรรจุดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก