ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญญะ เกียรติวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี 4
2 ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 4
3 จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ 2
4 วีระ ศรีกระจ่าง 2
5 สุทิน จุฑะสุวรรณ 2
6 เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 2
7 ปราโมทย์ คำเมือง 2
8 ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร 2
9 กมลพรรณ แสงมหาชัย 2
10 ศักดา อินทรวิชัย 2
11 สมโภชน์ สำราญ 2
12 ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช 2
13 ชาญชัย โรจนสโรช 2
14 สุทิน ศักรานุกิจ 2
15 พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ 2
16 ชูชาติ สุขชื่น 2
17 นายพนิต สินชวาลวัฒน์ 1
18 สถาพร เชื้อเพ็ง 1
19 นายอรรณพ ติยะจามร 1
20 สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ 1
21 นางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ 1
22 สมภพ จรุงธรรมโชติ 1
23 ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 1
24 นายภานุ ทรงไพบูลย์ 1
25 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
26 สุธากร บุญเลิศไพศาล 1
27 นายธิติรัถย์ จิราธิติพร 1
28 วัฒนา วิเชียรรัตน์ 1
29 ทัศยุ จุลสุคนธ์ 1
30 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
31 สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 1
32 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ 1
33 Thanya Kiatiwat 1
34 Banchong Mahaisavariya 1
35 Panya Aroonjarattham 1
36 บรรจง มไหสวริยะ 1
37 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
38 ชุติ ม่วงประเสริฐ 1
39 Kriskrai Sitthiseripratip 1
40 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
41 Kitti Aroonjarattham 1
42 วราเมศวร์ วิเชียรแสน 1
43 ประทีป ดวงเดือน 1
44 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
45 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
46 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
47 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
48 ชวเลข วณิชเวทิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 2
8 2550 3
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
3 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเลการพัมนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
5 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
6 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต
7 การพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
8 วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมแบบปั่นหมาดในตัว
ปี พ.ศ. 2552
10 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
11 การวิจัยและออกแบบเครื่องซักผ้า
12 เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับงานทางด้านยานยนต์
13 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลับกองปุ๋ยหมักแบบลากดึงด้วยรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสำหรับโครงสร้างเบาะนั่งรถยนต์
15 การพัฒนาพื้นหมุนชมทิวทัศน์ของอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2550
16 การวิจัยและออกแบบเครื่องอัดเศษโลหะ
17 พัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ
18 การศึกษาเหตุขัดข้องของอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาและทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบสูงขึ้น :