ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย อ่อนจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 4
2 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 4
3 อรรณพ นพรัตน์ 2
4 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
5 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
6 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 2
7 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
8 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
9 ยศพงษ์ ลออนวล 2
10 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
11 มาลินี ลีโทชวลิต 2
12 จำนง สรพิพัฒน์ 2
13 วรินธร สงคศิริ 2
14 มานพ มาสมทบ 2
15 สุวิทย์ เตีย 2
16 รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร 2
17 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
18 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
19 นิรมล สุธรรมกิจ 2
20 มรกต ตันติเจริญ 2
21 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
22 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
23 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
24 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
25 วินัย ประภากรเกียรติ 2
26 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
27 บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง 1
28 นพพร พูลยรัตน์ 1
29 สุจินต์ สุวรรณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 543 9