ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ปลูกผล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของการเติมนิกเกิลและพลวงต่อโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้อนของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu (SAC0307)
2 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
ปี พ.ศ. 2558
3 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
ปี พ.ศ. 2556
4 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISS ด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อแบบฉีดอัดกึ่งของแข็ง A356
6 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาคของ อลูมิเนียมหล่อแบบอัดกึ่งของแข็ง A356
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาสมบัติการคืบของโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยวิธี GISS
8 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันต่ำของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะด้วยวิธีอะตอมไมเซชันโดยอาศัยหลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
10 การสังเคราะห์โลหะผสมจำรูปนิเกิล-ไทเทเนียมพรุนโดยวิธีการแช่ในเกลือเหลว
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วและท่อนาโนคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
13 การศึกษาพฤติกรรมการคืนของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
14 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ Al-7%Si (โดยน้ำหนัก) ที่หลอมจากกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เปรียบเทียบกับอะลูมิเนียมหล่อเกรด A356 (Al-7%Si-0.3%Mg) ที่หลอมจากอะลูมิเนียมใหม่
15 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอะลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
16 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะอะลูมิเนียมผสม 7075-T651 ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วชนิด Sn-9Zn-xCu