ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธวัชชัย นิมกิ่งรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
2 เวียง อากรชี 6
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 ดรุณี สมณะ 6
5 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 6
6 นลินี จาริกภากร 6
7 จันทนา โชคพาชื่น 4
8 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 4
9 พัชราพร หนูวิสัย 3
10 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
11 กาญจนา ทองนะ 3
12 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
13 ไกรศร ตาวงศ์ 3
14 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
15 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
16 สุรกิตติ ศรีกุล 3
17 พิชิต สพโชค 3
18 ปัญญา ธยามานนท์ 3
19 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
20 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
21 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
22 กิ่งกาญจน์ พิชคุน 3
23 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
24 อรรถพล รุกขพันธ์ 3
25 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
26 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
27 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
28 บุญณิศา ฆังคมณี 3
29 พุฒนา รุ่งระวี 3
30 ประภาส แยบยน 3
31 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
32 อรพิน หนูทอง 3
33 วัชรี ศรีรักษา 3
34 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
35 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
36 สรรเสริญ เสียงใส 3
37 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
38 อรุณี ใจเถิง 3
39 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
40 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
41 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
42 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
43 อาพร คงอิสโร 3
44 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
45 จันทรา บดีศร 3
46 รมิดา ขันตรีกรม 3
47 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
48 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
49 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
50 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
51 สมชาย บุญประดับ 3
52 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
53 กลวัชร ทิมินกุล 3
54 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
55 วรกร สิทธิพงษ์ 3
56 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
57 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
58 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
59 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
60 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
61 มานพ หาญเทวี 3
62 พินิจ จิรัคคกุล 3
63 สุดใจ ล้อเจริญ 3
64 จิตอาภา จิจุบาล 3
65 นพดล แดงพวง 3
66 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
67 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
68 ทรงพล สมศรี 3
69 อำนวย อรรถลังรอง 3
70 มนัสชญา สายพนัส 3
71 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
72 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
73 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
74 นฤนาท ชัยรังษี 3
75 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
76 วลัยพร ศะศิประภา 3
77 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
78 อุษณา สุขจันทร์ 3
79 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
80 พีชณิตดา ธารานุกูล 1
81 ศุภลักษณ์ อริยภัย 1
82 Tawatchai Nimkingrat 1
83 สมคิด ดำน้อย 1
84 อำไพ ประเสริฐสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 5
3 2556 1
4 2542 1
5 2541 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 วิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว
6 วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์บัวหลวง
ปี พ.ศ. 2542
8 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว