ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธวัชชัย นิมกิ่งรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรุณี สมณะ 6
2 สุภาวดี สมภาค 6
3 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 6
4 นลินี จาริกภากร 6
5 เวียง อากรชี 6
6 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
7 จันทนา โชคพาชื่น 4
8 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 4
9 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
10 วลัยพร ศะศิประภา 3
11 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
12 นฤนาท ชัยรังษี 3
13 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
14 อุษณา สุขจันทร์ 3
15 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
16 นพดล แดงพวง 3
17 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
18 จันทรา บดีศร 3
19 รมิดา ขันตรีกรม 3
20 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
21 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
22 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
23 พินิจ จิรัคคกุล 3
24 สมชาย บุญประดับ 3
25 มานพ หาญเทวี 3
26 สุดใจ ล้อเจริญ 3
27 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
28 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
29 สรรเสริญ เสียงใส 3
30 ปัญญา ธยามานนท์ 3
31 พิชิต สพโชค 3
32 อรรถพล รุกขพันธ์ 3
33 กิ่งกาญจน์ พิชคุน 3
34 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
35 ทรงพล สมศรี 3
36 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
37 จิตอาภา จิจุบาล 3
38 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
39 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
40 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
41 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
42 อำนวย อรรถลังรอง 3
43 มนัสชญา สายพนัส 3
44 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
45 อาพร คงอิสโร 3
46 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
47 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
48 อรุณี ใจเถิง 3
49 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
50 กลวัชร ทิมินกุล 3
51 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
52 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
53 ไกรศร ตาวงศ์ 3
54 สุรกิตติ ศรีกุล 3
55 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
56 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
57 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 กาญจนา ทองนะ 3
60 พัชราพร หนูวิสัย 3
61 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
62 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
63 วรกร สิทธิพงษ์ 3
64 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
65 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
66 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
67 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
68 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
69 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
70 วัชรี ศรีรักษา 3
71 อรพิน หนูทอง 3
72 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
73 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
74 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
75 พุฒนา รุ่งระวี 3
76 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
77 บุญณิศา ฆังคมณี 3
78 ประภาส แยบยน 3
79 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
80 ศุภลักษณ์ อริยภัย 1
81 อำไพ ประเสริฐสุข 1
82 พีชณิตดา ธารานุกูล 1
83 Tawatchai Nimkingrat 1
84 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 5
3 2556 1
4 2542 1
5 2541 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 วิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว
6 วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์บัวหลวง
ปี พ.ศ. 2542
8 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว