ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประเมินศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ดิน
ปี พ.ศ. 2554
2 การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้
3 การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
5 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในการทำงานจริง โดยใช้ ไบโอดีเชลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง
7 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในการทำงานจริง โดยใช้ ไบโอดีเชลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอล: กรณ๊ศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานไบโอดีเซล: กรณีศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10 การประเมินศักยภาพและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน
11 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานไบโอดีเซล: กรณีศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 การประเมินศักยภาพและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน
13 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอล: กรณ๊ศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 การออกแบบ สร้างและทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน กรณีศึกษาบ้านมลาบรื (ตองเหลือง) จังหวัดแพร่
15 การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำ ด้วยระบบอัดเกลียว
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำในชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
17 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตพืชน้ำมัน : กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19 การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว
20 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำในชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
21 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตพืชน้ำมัน : กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
22 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตสุกร: กรณีศึกษาจากคอกทอลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
23 การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว
ปี พ.ศ. 2547
24 การประหยัดพลังงานในระบบระบายอากาศของไซโลเก็บข้าวเปลือกโดยใช้ท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอน = Energy saving in aeration of paddy bulk storage using thermosyphon heat pipe / ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
25 การประหยัดพลังงานในระบบระบายอากาศของไซโลเก็บข้าวเปลือก โดยใช้ท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอน