ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมมาภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันตกุล อินทรผดุง 14
2 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
3 Angkhana Jaroenworaluck 11
4 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 11
5 Sitthisuntorn Supothina 11
6 จิตติ์พร เครือเนตร 8
7 รุ่งอรุณ แสนงาม 7
8 Jittiporn Kruenate 7
9 จินตมัย สุวรรณประทีป 6
10 Jintamai Suwanprateeb 5
11 Rung-Arun Chumnanklang 5
12 อุทัย วิชัย 5
13 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 4
14 Tawan Sooknoi 4
15 Rung-Arun Sanngam 4
16 สมนึก ศิริสุนทร 4
17 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 3
18 Kriskrai Sitthiseripratip 3
19 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 3
20 ตะวัน สุขน้อย 3
21 Kannikar Juengsuwattananon 3
22 รุ้งนภา ทองพูล 3
23 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
24 Supatra Jinawath 3
25 Thanawadee Leejarkpai 3
26 Chuanchom Aumnate 3
27 Rungnapa Tongpool 3
28 ชวนชม อ่วมเนตร 3
29 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 3
30 Nispa Seetapan 3
31 นิสภา ศีตะปันย์ 3
32 ธนาวดี ลี้จากภัย 3
33 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
34 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
35 จิตติพร เครือเนตร 2
36 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
37 Boonchoy Soontornworajit 2
38 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
39 อนุชา วรรณก้อน 2
40 Siriya Jiamsakul 2
41 สิริกุล วะสี 2
42 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
43 Thammarak Sooksomsong 2
44 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
45 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 2
46 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 2
47 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
48 กรุง สิตะธานี 2
49 Vanee Chonhenchob 1
50 กาญจนา สุทธิกุล 1
51 กฤตภาส คงรัตน์ 1
52 Grittabhad Kongrath 1
53 กตัญชลี ไม้งาม 1
54 วาณี ชนเห็นชอบ 1
55 Katanchalee Mai-ngam 1
56 จิตต์พร เครือเนตร 1
57 Piyawan Panitanta 1
58 Pongpan Chindaudom 1
59 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
60 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
61 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 1
62 ชูวิทย์ ผลโภค 1
63 N. Sirinuntawittaya 1
64 M. K.B. Gratuito 1
65 A. Dutta 1
66 On-uma Nimittrakoolchai 1
67 Udomsak Wongprachanukul 1
68 Thammarat Panyathammaporn 1
69 Nudthakarn Kosachan 1
70 ชลดา วามสิงห์ 1
71 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
72 Chollada Warmsingh 1
73 Onuma Nimittrakoolchai 1
74 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
75 Supaporn Wansom 1
76 สามารถ นุชสาย 1
77 Uthai Wichai 1
78 อรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา 1
79 Sarmart Nutsai 1
80 Arintarached Sirinantawittaya 1
81 Wiroj Limtrakarn 1
82 สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
83 สมัญญา สงวนพรรค 1
84 ศิริยา เจียมสกุล 1
85 สุภาพร วันสม 1
86 Sitthisak Prasanphan 1
87 Smunya Sanguanpak 1
88 Thumrongrut Mungcharoen 1
89 Chantana Yuvaniyama 1
90 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
91 ปริญญา สมร่าง 1
92 Somnuk Sirisoonthorn 1
93 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
94 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
95 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
96 พรพิมล บุญคุ้ม 1
97 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
98 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
99 กิรณา จอมคำศรี 1
100 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
101 Pattarawan Choeycharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 7
5 2551 7
6 2550 8
7 2549 5
8 2547 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินวัตถุดิบประเภทดินที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
2 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินวัตถุดิบประเภทดินที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การหาสภาวะในการวิเคราะห์ทดสอบหาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคเถ้าแกลบโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงLaser Diffraction แบบเปียก
ปี พ.ศ. 2553
4 EFFECTS OF ASH CONTENT AND CURING TIME ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT PASTE WITH RICE HUSK ASH
5 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
6 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
7 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาและออกแบบวัสดุและระบบโครงการสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
9 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
10 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
11 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
12 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
13 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
14 The Synthesis of Titanium Dioxide Emulsion as UV Blocking
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
16 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
17 แผ่นซิลิโคนคอมพอสิทเจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
18 Ultraviolet Protection Characteristics of Silicone/Titanium
19 Cold Isostatic Press of Three Dimensional Printed Hydroxyapatite
20 Production of activated carbon from coconut shell: Optimization using response surface methodology
21 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
23 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
24 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
25 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
26 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
27 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
28 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
29 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
30 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
31 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
32 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
33 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
34 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2547
35 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน