ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมรัตนแ ทองมี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มัตติกา ทองรส 3
2 ชมัยพร บัวมาศ 3
3 อิทธิพล บรรณาการ 3
4 สุนัดดา เชาวลิต 3
5 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
6 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
7 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
8 ปิยะรัตน์ จังพล 3
9 ศศิธร ประพรม 3
10 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
11 เมธาพร พุฒขาว 3
12 รจนา ไวยเจริญ 3
13 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
14 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
15 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
16 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
17 รัศมี สิมมา 3
18 ปรัชญา เอกฐิน 3
19 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
20 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
21 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
22 วลัยพร ศะศิประภา 3
23 จรรยา มณีโชติ 3
24 ลักขณา บำรุงศรี 3
25 มานิตา คงชื่นสิน 3
26 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
27 พวงผกา อ่างมณี 3
28 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
29 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
30 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
31 สายชล แสงแก้ว 3
32 อัมพร วิโนทัย 3
33 สุเทพ สหายา 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
36 อนุชา เหลาเคน 3
37 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
38 เบญจมาศ คำสืบ 3
39 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
40 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
41 เสาวรี บำรุง 3
42 ณิชา โป้ทอง 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย