ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมนูญ โปรดปราน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2560 1
3 2559 3
4 2557 4
5 2556 4
6 2555 4
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 4
10 2551 4
11 2550 4
12 2549 5
13 2548 3
14 2547 2
15 543 73
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้น้ำหมึกปราศจากเมลานินจากหมึกกล้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิ
2 สมบัติทางความร้อน เชิงกล การต้านทานการซึมผ่าน การยับยั้งแบคทีเรียและสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิแลกติกแอซิดนาโนคอมพอสิตที่เติมออร์แกโนเคลย์และซิงค์ออกไซด์
3 ผลของการดัดแปรโมเลกุลและการเติมโดยตรงด้วยกรดลิโนเลอิกที่ผ่านการออกซิเดชัน (OLA) ต่อสมบัติและลักษณะเฉพาะของฟิล์มเจลาติน
4 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
5 การศึกษาการเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินจากปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2560
6 ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสตต่อสมบัติเคมี-กายภาพ สมบัติเชิงหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลา
ปี พ.ศ. 2559
7 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
8 สมบัติและการใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทระหว่างเจลาตินและนาโนเคลย์
9 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
ปี พ.ศ. 2557
10 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
11 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
12 การสกัดและศึกษาลักษณะของเจลาตินจากหนังหมึกกระดองและการเพิ่มความแข็งแรงเจลด้วยสารสกัดจากไม้เคี่ยมและเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์
13 สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
14 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
15 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
16 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
17 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
ปี พ.ศ. 2555
18 การลดการสูญเสียการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในกระบวนการสลิต
19 ผลของสภาวะเรซินต่อความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มและสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
20 ผลของไฮโดรคอลลอยด์และสารยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
21 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
ปี พ.ศ. 2554
22 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินด้วยยางธรรมชาติติอิพอกไซด์
23 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2553
24 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
25 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
ปี พ.ศ. 2552
26 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน
27 ผลของพอแลกติกแอซิคและอีโคเฟล็กซ์ต่อสมบัติของฟิล์มสามชั้นจากเจลาติน
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
29 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลา
ปี พ.ศ. 2551
30 ผลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ต่อสมบัติของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
31 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
32 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ
33 ผลของสภาวะการสกัดเจลาตินและการเติมสารสกัดกานพลูต่อสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาตาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
34 การใช้สารประกอบฟีนอลเป็นตัวเชื่อมประสานโปรตีนในแผ่นฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริล จากกล้ามเนื้อปลา
35 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
36 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
37 การศึกษาการใช้เปลือกหอยแครงเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
38 การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของฟิล์มจากเคอร์ดแลน
39 ผลของสารสกัดพอลิฟีนอลจากพืชต่อการเชื่อมประสานโปรตีนและคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
40 การศึกษาสมบัติเบื้องต้นของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
41 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และเทคนิคการทำให้เกิดอิมัลชันต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิที่มีการเติมน้ำมัน
42 การศึกษาเบื้องต้นสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
ปี พ.ศ. 2548
43 ผลของระดับการย่อยสลายและการเติม PVOH ต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไพบริลจากกล้ามเนื้อปลา
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
45 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
46 คอมพอสิตชีวภาพจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ
47 ผลของลิปิดและตัวเชื่อมประสานโปรตีนต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากซูริมิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การศึกษาคุณสมบัติการปิดผนึกฟิล์มเจลาติน
49 ผลของสารเชื่อมขวางบางชนิดต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินจากปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
50 การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการขึ้นรูปและสมบัติแคปซูลชนิดแข็งที่ผลิตจากเจลาตินจากวัว เจลาตินจากปลา และคาร์ราจีแนน