ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธรณินทร์ โชยเรืองศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Torranin Chairuangsri 14
2 อัมพร เวียงมูล 13
3 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 9
4 Amporn Wiengmoon 8
5 สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร 4
6 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 4
7 วรพงษ์ เทียมสอน 4
8 มนัส ใจมะสิทธิ์ 3
9 อนุชา วรรณก้อน 3
10 N. Poolthong 2
11 ปรัชญา นามวงค์ 2
12 ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 2
13 Manat Chaimasit 2
14 Andrew P Brown 1
15 Rik M D Brydson 1
16 A. Brown 1
17 David V Edmonds 1
18 Surasak Kuimalee 1
19 Anucha Wannakon 1
20 วรพงษ เทียมสอน 1
21 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
22 R. Brydson 1
23 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
24 Nattapol Laorodphan 1
25 Pearch, John T.H 1
26 วรางคณา ประสงค์ 1
27 สุพรรษา เดชอูป 1
28 ตระกูลศักดิ์ สุขรี 1
29 เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร 1
30 N. Chomsang 1
31 Nuchthana Poolthong 1
32 Natthaphol Chomsaeng 1
33 D.V. Edmonds 1
34 John Pearce 1
35 Surasit Pleakbaow 1
36 Gobwute Rujijanagul 1
37 ดำรง บุญประคอง 1
38 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
39 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
40 Sumittra Charojrochkul 1
41 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
42 Anucha Wannagon 1
43 Nattapol Laorodphan 1
44 Prachaya Namwong 1
45 Chachana Thanachayanont 1
46 Suttawan Imurai 1
47 Manat Jaimasith 1
48 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
49 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
50 Worapong Thiemsorn 1
51 Manat Jaimasith 1
52 Anucha Wannagon 1
53 Prachaya Namwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 7
4 2552 5
5 2551 5
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 6
9 2547 4
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 3
13 2543 2
14 2542 2
15 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูงโดยการตกตะกอนของคาร์ไบด์
ปี พ.ศ. 2554
2 Relationship between microstructure, hardness and corrosion resistance in 20 wt.%Cr, 27 wt.%Cr and 36 wt.%Cr high chromium cast irons
3 การศึกษากระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผสมโดยใช้สารโมลิบเดตและซิลิเกต
4 การบ่มแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน สำหรับเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2553
5 Age Hardening and Precipitation Behavior of an Experimental Cast Al-Mg-Si Alloy Treated by T6 and T6I6 Heat Treatments
6 A Barium-Calcium Silicate Glass for Use as Seals in Planar SOFCs
7 Quantitative Analysis of a Complex Metal Carbide Formed During Furnace Cooling of Cast Duplex Stainless Steel Using EELS and EDS in the TEM
8 การศึกษากระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สารโมลิบเดตและซิลิเกต
9 ผลของไอออนฟลูออไรด์และคลอไรด์ต่ออัตราการกัดกร่อนของแผ่นโลหะผสมอะลูมิเนียมแคโทดในกระบวนการแยกสังกะสีด้วยไฟฟ้า
10 การเพิ่มมูลค่ากากตะกอนตะกั่ว-เงิน จากกระบวนการชะสินแร่สังกะสี
11 กระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและโลหะผสมอะลูมิเนียม โดยใช้สารโมลิบเดตและสารซิลิเกต
ปี พ.ศ. 2552
12 A low silica, barium borate glass–ceramic for use as seals in planar SOFCs
13 Effects of Heat Treatment on Microstructure and Properties of 20wt%Cr and 27wt%Cr White Cast Irons
14 Effects of Heat Treatment on Microstructure and Corrosion resistance of 18wt%Cr-3wt%C-5wt%W Iron Cast by a Semi-Solid Process
15 อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อน ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 25wtเปอร์เซ็นต์Cr ที่เตรียมโดยการหล่อแบบดั่งเดิม และแบบกึ่งของแข็ง
16 ผลของการอบดีสเตบิไลเซซันและเทมเปอริ่งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 14wtเปอร์เซ็นต์Cr
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
18 Effects of Heat Treatment on Hardness and Dry Wear Properties of a Semi-Solid Processed Fe-27 wt pct Cr-2.9 wt pct C Cast Iron
19 Electron microscopy and hardness study of a semi-solid processed 27 wt%Cr cast iron
20 การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง 30wt%Cr เพื่อใช้ผลิตสูบสารเหลวข้นในโรงถลุงสังกะสี
21 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ เอ356 โดยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเทาจากกระบวนการกึ่งของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียมเกรด 935
ปี พ.ศ. 2548
24 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
25 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
26 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์
27 Microstructural and crystallographical study of carbides in 30wt.%Cr cast irons
28 An Unusual Structure of an As-cast 31%Cr Alloy White Iron
29 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
30 A Microstructural Study of Destabilised 30wt%Cr–2.3wt%C High Chromium Cast Iron
31 เครื่องสกัดของแข็ง-ของเหลวกระแสสวนทางต่อเนื่องแบบใช้ปั๊มแช่
32 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
33 เครื่องสกัดของแข็ง ของเหลวกระแสสวนทางต่อเนื่องแบบใช้ปั๊มแช่
ปี พ.ศ. 2546
34 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
35 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน : โครงการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Electron microscopy study of high chromium irons / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ปี พ.ศ. 2545
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
37 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูง ด้วยกล้องจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2544
38 การเตรียมโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ด้วยวิธีเผาผนึกผงโลหะ
39 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์
40 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2543
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
42 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิริแกรตสำหรับทดลองรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2542
43 การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
44 การเตรียมโลหะผสมเงินเพื่อใช้ในงานบัดกรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 HRTEM and HAADF-STEM of precipitates at peak ageing of cast A319 aluminium alloy
46 Age Hardening Study of Conventional and Semi-solid Cast A356 Al Alloy
47 Effects of T6 Age Hardening on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Cu Cast Aluminium Alloy