ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิยา เกาศล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนผสมระหว่างลิกไนต์และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟิกซ์เบดเพื่อศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2560
2 การนำขี้เถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2559
3 การนำตะกอนผ่านการรีดน้ำจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ในการผลิตบล็อกประสาน วว.
4 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2558
5 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2557
6 พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมกำลังด้วยเส้นใย
7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2556
8 พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมกำลังด้วยเส้นใย
9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2553
10 การนำมูลฝอยประเภทพลาสติกจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของเชื้อเพลิงขยะ
ปี พ.ศ. 2552
11 พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดรายวิชาฝึกงาน
12 การนำตะกอนที่เกิดจากระบบ Decanter ของโรงงานน้ำมันปาล์มมาหมักทำปุ๋ย โดยใช้ถังหมักแบบใช้อากาศ
13 การจำกัดก๊าซแอมโมเนียโดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2551
14 การนำของเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งมาหมักปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนโดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษา สิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
16 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียชุมชน กรณีศึกษา : น้ำเสียชุมชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : กรณีศึกษาน้ำเสียจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2540
18 สภาวะการทำงานที่เหมาะสมของถังหมักไร้อากาศในการบำบัดตะกอน