ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต เฉลิมยานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่แบบบูรณาการ
2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเกิดดินถล่มในภาคใต้ของประเทศไทย (กรณีศึกษา ตำบลเทพราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ปี พ.ศ. 2561
3 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
4 การถดถอยและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
5 แบบจำลองน้ำท่วมหาดใหญ่ และระบบเตือนภัยแบบตัดสินใจอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2557
7 การหาความเร็วคลื่นเฉือนใต้ผิวดินเพื่อจำแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองทางด้านแผ่นดินไหวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดิน กรณีศึกษาเขื่อนคลองสะเดา
9 การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
10 การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
11 การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดิน กรณีศึกษาเขื่อนคลองสะเดา
ปี พ.ศ. 2552
12 ศึกษาศักยภาพวัสดุสำหรับเพอร์มีเอเบิลรีแอคทีฟแบริเออร์เพื่อบำบัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
13 การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ
14 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2549
16 ผลกระทบของการรุกล้ำของน้ำเค็มต่อคุณภาพของน้ำใต้ดินในแอ่งหาดใหญ่
17 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดินบริเวณ อำเภอหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
18 อุปกรณ์ทดสอบการอัดตัวคายน้ำอัตโนมัติ