ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนาวดี ลี้จากภัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thanawadee Leejarkpai 24
2 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 6
3 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 6
4 Kongkiat Kongsuwan 6
5 Nukul Euaphantasate 6
6 โยษิตา ฤดีกิจ 5
7 Monchai Tajan 4
8 มนชัย ทาจันทร์ 4
9 Yosita Rudeekit 4
10 จิตติ์พร เครือเนตร 4
11 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 4
12 Jittiporn Kruenate 3
13 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
14 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
15 Thumrongrut Mungcharoen 2
16 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 2
17 Unchalee Suwanmanee 2
18 พศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ 2
19 Atitsa Petchsuk 2
20 Phasawat Chaiwutthinan 2
21 อัญชลี สุวรรณมณี 2
22 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
23 สุวิทย์ เอื้อโสภณ 2
24 Piyawit Koombhongse 2
25 Chaiyaporn Pomchaitaward 2
26 Suvit Ausopron 2
27 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 2
28 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
29 ชัยพร พรหมชัยธวัช 2
30 Pawadee Methacanon 2
31 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 1
32 Vivat Kanitthanon 1
33 Narong Pitaksapsin 1
34 Ratana Chanthateyanonth 1
35 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 1
36 Saran Poshyachinda 1
37 Chatrchai Chandenduang 1
38 ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 1
39 Vittaya Punsuvon 1
40 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
41 Suntaree Siraratprapa 1
42 Ekkarut Viyanit 1
43 Voraphat Luckanatinvong 1
44 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
45 ศรัณย์ โปษยะจินดา 1
46 รัตนา ฉันทเตยานนท์ 1
47 วิวัฒน์ กนิษฐานนท์ 1
48 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 1
49 Sutipa Tanapongpipat 1
50 จรวยพร นุ่มน้อย 1
51 Jaruayporn Numnoi 1
52 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
53 Sakchai Wittaya-areekul 1
54 Chitwadee Phithakrotchanakoon 1
55 Verawat Champreda 1
56 Suthawan Buchatip 1
57 สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ 1
58 Peerachai Ruangwilairat 1
59 Sirisart Ouajai 1
60 Watana Pinsem 1
61 Kitti Ongwongsakul 1
62 Robert A. Shanks 1
63 sarunya hemjinda 1
64 สรัญญา เหมจินดา 1
65 วัฒนา ปิ่นเสม 1
66 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
67 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
68 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
69 กตัญชลี ไม้งาม 1
70 จรัสพร มงคลขจิต 1
71 ดวงเดือน อาจองค์ 1
72 Piyawan Panitanta 1
73 ดรุณี อัศวเสถียร 1
74 ดนุ พรหมมินทร์ 1
75 พสุ สิริสาลี 1
76 จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล 1
77 Isao Noda 1
78 Sei-ishi Aiba 1
79 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
80 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
81 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
82 วิจิตร ธรานนท์ 1
83 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
84 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
85 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
86 รุ้งนภา ทองพูล 1
87 วราภรณ์ จันทาสี 1
88 Vanee Chonhenchob 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 กฤตภาส คงรัตน์ 1
91 วาณี ชนเห็นชอบ 1
92 Rungnapa Tongpool 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 นิรุตต์ นาคสุข 1
95 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
96 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
97 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
98 นาวิน เนสุสินธุ์ 1
99 สาธินี ศิริวัฒน์ 1
100 Grittabhad Kongrath 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 6
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 1
10 2539 1
11 2535 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
2 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
3 การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพในดินจากบ่อฝังกลบขยะผสมกากตะกอนภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
4 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2553
5 Morphology and structure of modified oil palm empty fruit bunch cellulose fibre
6 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย
7 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
8 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
9 ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิดและเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดิน
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
11 การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง
12 การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ
13 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
14 Microbial degradation and physico-chemical alteration of polyhydroxyalkanoates by a thermophilic Streptomyces sp.
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
16 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
17 การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
18 การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
19 Determining Biodegradability of Polylactic Acid under Different Environments
20 Thermal and mechanical properties of wood-plastic composites from iron wood flours and recycled polypropylene foam
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2549
22 บรรจุภัณฑ์กินได้
23 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
24 เทคโนโลยีการรีไซเคิลเพท
ปี พ.ศ. 2548
25 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
26 สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
27 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาปฏิกิริยาการเพิ่มไฮโดรเจนแก่โพลิเมอร์ชนิดโพลิไดอีน 1) ปฏิกิริยาการเพิ่มไฮโดรเจนแก่โพลิบิวตะไดอีน
ปี พ.ศ. 2535
29 การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย