ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 4
4 2552 2
5 2551 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย
4 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศัยกภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคเนื้อฟาร์มไทยเรด
5 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย :
6 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมสำหรับการสูญเสียลูกสุกรของแม่สุกรพันธุ์แท้ แลนด์เรซและยอร์คเชียร์ในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์พันธุกรรมสำหรับระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในประชากรสุกรทางการค้าที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
8 ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย