ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย
- Thanasit Wongsiriamnuay
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดสำหรับการอบลำไย
2 การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการกระจายตัวของลมร้อนของการอบแห้งลำไยในตู้อบแบบคอนเทนเนอร์
ปี พ.ศ. 2555
4 Parametric analysis of bio-syngas from gasification of agricultural residues = การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของแก๊สสังเคราะห์ชีวภาพจากการแปรสภาพเป็นแก๊สของเศษวัสดุการเกษตร / Thanasit wongsiriamnuay
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้น้ำมันไพโรไลซีสกับเครื่องยนต์อเนกประสงค์
6 การใช้น้ำมันไพโรไลซีสกับเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2553
7 การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนแก่การวัลคาไนซ์ถุงมือยาง
ปี พ.ศ. 2551
8 การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนแก่การวัลคาไนซ์ถุงมือยาง
ปี พ.ศ. 2550
9 พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
10 การศึกษากระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นกากตะกอนของเสียในเตาก๊าสซิไฟเออร์แบบฟูลไดซ์เบค
11 การศึกษากระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นกากตะกอนของเสียในเตาก๊าสซิไฟเออร์แบบฟูลไดซ์เบค
ปี พ.ศ. 2549
12 การออกแบบและสร้างเครื่องอบวัลคาไนซ์ยางแบบอินฟราเรด สำหรับผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
13 การออกแบบและสร้างเครื่อง Ball mill สำหรับเตรียมดิสเพอชั่น
ปี พ.ศ. 2545
14 ผลของอุณหภูมิน้ำมันพืชต่อสมรรถนะและสารปล่อยในเครื่องยนต์ดีเซล / ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
15 ผลของอุณหภูมิน้ำมันพืชต่อสมรรถนะและสารปล่อยในเครื่องยนต์ดีเซล