ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพรรณ นิลไพรัช 5
2 อรพินท์ พานทอง 4
3 สรินทร ลิ่มปนาท 3
4 ศรีไฉล ขุนทน 2
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
6 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
7 สุพิณ แสงสุข 2
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
9 สวลี เสนาพิทักษ์ 2
10 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
11 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
12 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 2
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
14 สมคิด บัวเพ็ง 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 2
17 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
18 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 1
19 สุวิทย์ โคสุวรรณ 1
20 ปัญญา จารุศิริ 1
21 วัฒนา ตูตีจีน 1
22 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
23 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
24 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
25 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
26 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
27 ปริญญา พวงนาค 1
28 ดนัย อารยะพงษ์, 1
29 นิภา เจียรภัทรานนท์ 1
30 สัญญา สราภิรมย์ 1
31 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
32 สุพิณ แสงสุข, 1
33 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
34 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
35 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2544 1
3 2540 1
4 2539 1
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษานำร่องเพื่อการออกแบบ ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
2 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2544
3 โครงการอิทธิพลของธรณีสัณฐานวิทยาต่อปัญหาน้ำท่วมและการ
ปี พ.ศ. 2540
4 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
5 การประเมิณทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ จ.สระบุรี ประเทศไทย