ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนวดี บุญลือ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 26
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 5
3 รุ่งนภา พิตรปรีชา 2
4 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2
5 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
6 มนตรี สุดสม 1
7 ปาริชาต แก้วมงคล 1
8 เกศรา บูรพาเดชะ 1
9 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
10 สุวรรณี เตชะวิรัชชน 1
11 นิรันดร์ ทองหอม 1
12 กฤติกา มาโนช 1
13 เพ็ญศรี วงศ์สิโรจน์กุล 1
14 สุรัตน์ ตรีสุกล 1
15 วัฑฒนา จันทร์จรัสวัฒนา 1
16 อารีภักดิ์ เงินบำรุง 1
17 ลัคนา ศรีสวัสดิ์ 1
18 วชิราภรณ์ ชิตอรุณ 1
19 รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา 1
20 สุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์ 1
21 นงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์ 1
22 ชารีนา พุฒนวล 1
23 รัศมี อิทธิวรรณพงศ์ 1
24 ภูริดา สีดามา 1
25 กรรณิการ์ โอมุเณ 1
26 ศิริลักษณ์ อริยบัญโญทัย 1
27 กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
28 สินีนาถ วิมุกตานนท์ 1
29 กิตติมา กมลพันธฤกษ์ 1
30 กาญจนา โลห์ประเสริฐ 1
31 จีระวรรณ อยู่ดี 1
32 พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ 1
33 จารุภัทร ถาวโรฤทธิ์ 1
34 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
35 ธีรนง เกิดสุคนธ์ 1
36 ชนินทร์ ต่วนชะเอม 1
37 ธนพล โล่ห์สุวรรณ 1
38 โศรดา บงกชมาศ 1
39 โกวิท ประวาลพฤกษ์ 1
40 วัชรา วัชรเสถียร 1
41 ทัศนีย์ เทียนรัตน์ 1
42 พวงชมพู บำรุงสุข 1
43 ศลีลา ปิ่นเพชร 1
44 อารยา วรรณประเสริฐ 1
45 ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์, 2521- 1
46 ดารามาส มณฑลวิทย์ 1
47 มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ 1
48 ศศิวิมล ตามไท 1
49 เดชานนต์ มหาภาพ, 2518- 1
50 วิธินี วรรณสกล 1
51 พรพรรณ สุจจิตรจูล, 2519- 1
52 วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 1
53 พิศมัย ถาวรวงษ์ 1
54 วีระนันท์ นนทะนาคร, 2516- 1
55 เวทิต ทองจันทร์, 2516- 1
56 ประคอง เอี่ยมสำอางค์ 1
57 พรพิมล รัตนพงศ์, 2522- 1
58 กิตติศักดิ์ เชื้อแดง 1
59 สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์, 2523- 1
60 ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- 1
61 วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- 1
62 ฉัตรระวี สุคนธรัตน์ 1
63 ศรันยา จิตชัยโภคา, 2522- 1
64 ธนพร แสงขำ 1
65 รัตนาภรณ์ ทองอรุณนิกูล 1
66 ศรัณยา พิภพภิญโญ 1
67 ศรินลักษณ์ สวัสดีมงคล 1
68 กนกพร ปิมแปง 1
69 จิรวัส พรหมศร 1
70 คัคนางค์ แจ้งใจ 1
71 สมชาย แก้ววิบูลย์พันธุ์ 1
72 อัชณีภรณ์ นิลอรุณ 1
73 มรกต วัฒนะวิรุณ 1
74 สุกันยา ชลิดาพงศ์ 1
75 อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- 1
76 เกยูร ชิวหากาญจน์ 1
77 ณัฏยา ช้างเชื้อวงษ์ 1
78 ดาราวรรณ ศรีสุกใส 1
79 อลิสา วิทวัสกุล 1
80 กัลยิมา โตกะคุณะ 1
81 อัญชลี รัชนกุล 1
82 สมพร อิสรไกรศีล 1
83 สมมาตร คงชื่นสิน 1
84 ปิยนุช เกตกะโกมล 1
85 จิตรา จิตรานุกูล 1
86 พิไล จิรไกรศิริ, 2497- 1
87 รัตนาวดี บูรณภิวงศ์ 1
88 เนาวนิต ยิ้มวัน, 2512- 1
89 นิริชชา เพี้ยนภักตร์ 1
90 ชัชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์, 2515- 1
91 ปิยพักตร์ สินบัวทอง 1
92 โชติหทัย นพวงศ์, 2513- 1
93 รัชดาภรณ์ ชาญชาคริตพงศ์, 2519- 1
94 วิไล แย้มสาขา 1
95 พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- 1
96 สุภรณ์ วัชรศิริธรรม 1
97 ภรินทร ทองลิ่ม, 2515- 1
98 น้อมศรี เคท 1
99 สรรค์รวี คชาชีวะ 1
100 วรรณวิสา คำแฝง, 2519- 1
101 รุจิรารัตน์ ชูทองรัตน์ 1
102 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
103 วิมลมาศ สุมะโน 1
104 วรวรรณ อารีประชาภิรมย์, 2520- 1
105 วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- 1
106 ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- 1
107 วชิราภรณ์ เรืองไพบูลย์ 1
108 พัฒนาวดี ชูโต 1
109 จันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521- 1
110 พัชนี เชยจรรยา 1
111 อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- 1
112 เสถียร เชยประทับ 1
113 ศิรดา พงษ์ภมร, 2520- 1
114 กันยา สุนทรารักษ์ 1
115 อำรุง จันทวานิช 1
116 อุรยา วงศ์ไชยคง, 2523- 1
117 อัญชลี จารุสมบัติ 1
118 นวพร ภักดีสงคราม, 2520- 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
120 สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- 1
121 สุมนา นาคพงศ์ 1
122 ปิยดา อินทรวรพัฒน์, 2523- 1
123 สมศรี ศานติเกษม 1
124 ธนภรณ์ อุทยานิก, 2515 - 1
125 นิทราพร ทิพา 1
126 นันทวัน ยันตะดิลก 1
127 ธนียา โพธานันท์ 1
128 พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล 1
129 นารีนารถ กิตติเกษมศิลป์ 1
130 เตรียม ตันติเวชกุล 1
131 มงคล ปิยสิริวัฒน์ 1
132 นิฤมล นันทมัจฉา 1
133 พรพนิต พ่วงภิญโญ 1
134 ทิพารัตน์ เด่นชัยประดิษฐ์ 1
135 อมร เอี่ยมตาล 1
136 ปราโมทย์ เตชะเพียวเลิศ 1
137 จินตนา สุนทโรทก 1
138 ชุติมา โชคดารา 1
139 ศักดิ์ชัย อินทชัย 1
140 พรพิไล เทพคำ 1
141 วันทนีย์ ศิริสุข 1
142 ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ 1
143 ขวัญใจ ผลิเจริญสุข 1
144 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
145 วรนาฏ ลือวรรณ 1
146 รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล 1
147 ศศิพันธุ์ ไตรทาน 1
148 โกวิท วรพิพัฒน์ 1
149 พรทิพย์ พัฒนานุสรณ์ 1
150 สมศรี วงศ์สิโรจน์กุล 1
151 ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์, 2514- 1
152 อธิณัฎฐ์ พรมศิริ 1
153 ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 1
154 ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ 1
155 ชิดชนก อุทัยกร 1
156 ธารทิพย์ สมบูรณ์ 1
157 จิตลาวัณย์ บุนนาค 1
158 นิตยา จึงเกษมสุข 1
159 ชาลิน นานา 1
160 ดวงภัสสร พานิชศุภผล 1
161 ศันสนีย์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 1
162 ชาคริต สุดสายเนตร 1
163 สิริพรรณ วิบูลย์จันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 6
2 2547 7
3 2546 9
4 2545 9
5 2544 8
6 2543 12
7 2542 15
8 2541 13
9 2540 10
10 2539 18
11 2538 1
12 2536 2
13 2534 1
14 2533 3
15 2532 3
16 2531 8
17 2530 1
18 2529 3
19 2528 2
20 2527 2
21 2526 6
22 2525 7
23 2524 5
24 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์แดจังกึมจอมนางแห่งวังหลัง
2 การใช้เทศกาลดนตรีพัทยาในฐานะกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดภาคใต้ตอนบน
4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องไข้หวัดนกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
5 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2547
7 กระบวนการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษางานประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
8 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก
9 การวิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามอิรักที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทย
10 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการสื่อสารภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศของข้าราชการกองทัพอากาศ
11 การสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
12 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สัมฤทธิ์ผลในธุรกิจประกันชีวิต
13 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับไข้หวัดนก และการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2546
14 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
15 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การเรียนแบบออนไลน์ (e-learing) ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
16 การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
17 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดของประชาชน ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
18 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
19 กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
20 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
21 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
22 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สมุนไพรไทยของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
23 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับนโยบายจัดระเบียบสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
24 ทัศนะของนักรณรงค์ไทย และการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม
25 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมนำปัญญา
26 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
27 แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว
28 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ของพนักงานในโรงงานบริษัทเอเชี่ยน ออโต้ พาร์ท จำกัด
29 การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
30 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ในโครงการเที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
31 ผลของการประชาสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการปฏิรูปการศึกษาของครูในเขตกรุงเทพมหานค
ปี พ.ศ. 2544
32 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.
33 การสื่อสารในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
34 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
35 การเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ ระหว่างชาวเขาเผ่าลีซอบ้านห้วยน้ำดัง ชาวเขาเผ่าลีซอบ้านห้วยน้ำรูดอยสามหมื่น กับชาวไทยฟื้นราบบ้านแม่เลา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
36 ปัจจัยสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบุคคลของธนาคารไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
37 ภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ไทยภายหลังร่วมทุนกับธนาคารต่างชาติ
38 พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
39 กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในโครงการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูเยาวชนผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2543
40 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในโครงการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
41 การเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมกับความรู้ ทัศนคติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
43 การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
44 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
45 ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
46 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกยาเสพติดแบบฉับพลัน
47 ประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภค
48 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการบริโภคสิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
49 การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นทางเพศของวัยรุ่นไทย ที่นำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ท
50 ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว
51 กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
52 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ แรงจูงใจในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
53 การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ
54 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับการดูแลสุขภาพตนเอง ของสตรีวัยทอง
55 ภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
56 การเปิดรับข่าวสาร การสื่อสารในครอบครัว และการตัดสินใจในครอบครัวของคู่สามีภรรยา
57 การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการเลือกคณะและสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
58 กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน
59 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
60 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการยอมรับนวกรรมของครูสังกัดกรมสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
61 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
62 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ
63 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
64 บทบาทในการสื่อสารระหว่างประเทศของนักการทูต
65 บทบาทของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
66 กลยุทธ์การสื่อสารของเจ้าหน้าที่บำบัดฟื้นฟู กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อเลิกยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2541
67 กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
68 การเปิดรับข่าวสารด้านการบริการ ลักษณะการสื่อสารด้านการบริการและความพึงพอใจในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์
69 พฤติกรรมการสื่อสารกับความพึงพอใจในการทำงานและการปรับตัวในการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
70 ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
71 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจรในจังหวัดภูเก็ต
72 พฤติกรรมการสื่อสารภายใต้สภาวะความเครียด และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
73 ทัศนคติและการยอมรับของวัยรุ่นต่อการนำเสนอข่าวสารด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านนักร้อง-นักแสดง
74 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "รักไทยให้ถูกทาง" ของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
75 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
76 รูปแบบการสื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศไทย
77 การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนประจำตำบล
78 บทบาทของการสื่อสารผ่านดาวเทียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในทศวรรษ 2541-2550
79 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2540
80 การสื่อสารกับพฤติกรรมการป้องกันโรคจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
81 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในองค์การขนาดใหญ่
82 รูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลตำรวจ
83 การสื่อสารในองค์การและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานคนไทย ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
84 การใช้สื่อหนังตะลุงเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้
85 ประสิทธิผลของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
86 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
87 การเปิดรับและทัศนคติเกี่ยวกับป้ายรณรงค์รักษาวินัยจราจร ของผู้ใช้รถในเขตกรุงเทพมหานคร
88 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานของผู้หางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
89 การเปิดเผยตนเองของผู้หญิงและผู้ชายในองค์กรไทย
ปี พ.ศ. 2539
90 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจ ในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติ : เปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกัน
91 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่มวาณิชธนากรต่อข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งประเทศไทย (บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด)
92 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
93 การสื่อสารในครอบครัว กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
94 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
95 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ผ่านสื่อพื้นบ้านเพลงซอ
96 การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้านหมอลำเพื่อการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
97 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
98 การศึกษากลยุทธ์และประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุรา
99 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
100 การใช้ประโยชน์จากสื่อนิตยสารเพื่อสมาชิกบัตรเครดิต ของกลุ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตทอง ธนาคารกสิกรไทย
101 การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในงานประชาสัมพันธ์บริษัทเงินทุน
102 การเปิดรับและความต้องการรายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
103 นโยบายและการนำเสนอสาระเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ของหนังสือพิมพ์รายวันไทย
104 วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อความตาย ของผู้ป่วยโรคเอดส์
105 เพลงคำเมืองกับวัฒนธรรมชาวล้านนา : วิเคราะห์เนื้อหาเพลงคำเมืองช่วง มกราคม-ธันวาคม 2537
106 บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวกับการตัดสินใจแปลงเพศ
107 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัย และความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่กับทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่างของชาวบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2538
108 การประชาสัมพันธ์ของเครือซิเมนต์ไทย
ปี พ.ศ. 2536
109 สถานภาพและแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ
110 การศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ปี พ.ศ. 2534
111 การติดตามความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้รับสาร จากการรณรงค์ระบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาทในปี 2531
ปี พ.ศ. 2533
112 ประสิทธิผลของสื่อวิดีทัศน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการอีสานเขียว
113 รูปแบบจดหมายข่าวที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสตรี
114 สถานภาพและแนวโน้มการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2532
115 แนวโน้มงานประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจภายในช่วงปี พ.ศ. 2532-2542
116 ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
117 การวัดระดับการพัฒนาประเทศโดยดัชนีการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2531
118 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
119 เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อหนังสือการ์ตูนและเกมส์ในการให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงานเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
120 กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจิตใจผู้เข้ารับการอบรม ของสำนักธรรมปฏิบัติ
121 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2523-2529
122 บทบาทของหนังสือการ์ตูนเรื่องที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
123 ปัญหาและความต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
124 การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร ในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
125 ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์รายวันประเภทเพ่งคุณภาพ, ประเภทประชานิยม และประเภทกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยม
ปี พ.ศ. 2530
126 บทบาทของวีดีโอ : สภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2529
127 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา
128 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคล ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารและความพึงพอใจในการทำงาน ของอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
129 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสาร ความทันสมัยกับความรู้หลักการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย และทัศนคติต่อบุคลากรสังคม : ศึกษาเฉพาะเกษตรกร ในโครงการทดลองฟื้นฟูสภาพป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2528
130 ประสิทธิผลของสื่อ ในการให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคแก่มารดาหลังคลอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี
131 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2527
132 การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
133 การแพร่กระจายค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาบทบาทการสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารในโรงเรียนและการสื่อสารมวลชน
ปี พ.ศ. 2526
134 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเกษตรกับผลผลิตข้าวต่อไร่ ของชาวนาในเขตชลประทาน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
135 บทบาทการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีผลต่อการยอมรับเข้าเป็น สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี
136 บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนาแนวความคิดใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำให้การทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย
137 ประสิทธิผลของการให้ความรู้โดยใช้สื่อบุคคลและภาพพลิก ต่อการเพิ่มความรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช
138 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
139 บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลข้าว หมู่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2525
140 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นเมือง การเปิดรับข่าวสาร และความทันสมัยของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
141 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
142 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว จากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ส่งเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
143 การศึกษาอิทธิพลทางจริยธรรมจากสื่อละครโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชน : ศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร
144 ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
145 ปัจจัยในการยอมรับการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
146 อิทธิพลสื่อกับการให้ความรู้การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2524
147 พฤติกรรมการสื่อสารกับสังคมประกิตทางการเมืองศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาการสื่อสาร
148 การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาการสื่อสารภาย ในองค์การศึกษาเฉพาะกรณีคุรุสภา
149 ความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์สารผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพ์สารผู้ใหญ่ ที่มีต่อการรณรงค์ในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
150 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของประชาชน ในท้องที่บางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
151 ช่องว่างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว