ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนนรรจ์ รัตนโชติพาณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 16
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
5 Thananan Rattanachotphanit 8
6 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 7
7 Chulaporn Limwattananon 6
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
11 พัฒนาวิไล อินใหม 3
12 พัชนี ธรรมวันนา 3
13 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
15 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
16 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
17 Yuttapong Wongswadiwat 2
18 พยอม ถิ่นอ่วน 2
19 Vorasit Sornsrivichai 2
20 บุญวรา สุมะโน 2
21 Jirawat Panpiemras 2
22 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
23 Pattarawalai Talungchit 2
24 Payom Tin-uan 2
25 Boonwara Sumano 2
26 Thananan Rattanachodpanich 2
27 Borwornsom Leerapan 2
28 ธนภร ชัยจิต 2
29 พิมประภา กิจวิธี 2
30 กัญจนา ติษยาธิคม 2
31 วลัยพร พัชรนฤมล 2
32 ประไพร อุตมา 2
33 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
34 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
35 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
36 Walaiporn Patcharanarumol 2
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
39 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
40 สุรัชดา ชนโสภณ 2
41 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
42 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
43 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
44 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
45 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
46 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
47 สุรัชดา กองศรี 2
48 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
49 Penprapa Siviroj 2
50 Watchara Boonsawat 2
51 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
52 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
53 บวรศม ลีระพันธ์ 2
54 Nipon Thitiyanwiroj 2
55 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
56 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
57 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
58 Rangsan Sripirom 1
59 Kunakorn Ieawsuwan 1
60 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
61 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
62 รัตนา เสนาหนอก 1
63 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
64 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
65 อภิสรา คำวัฒน์ 1
66 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
67 สุมนต์ สกลไชย 1
68 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
69 รัชตะ อุลมาน 1
70 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
71 กรแก้ว จันทภาษา 1
72 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
73 โรงพยาบาลสระบุรี 1
74 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
75 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
76 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
77 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
78 สมชาย สุริยะไกร 1
79 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
80 Somsak Tiamkoa 1
81 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
82 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
83 ธนภร ทองศรี 1
84 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
85 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
86 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
87 Pornpit Silkavute 1
88 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
89 เชิดชัย สุนทรภาส 1
90 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
91 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
92 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
93 Phatthanawilai Inmai 1
94 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
95 พีรยา สมสะอาด 1
96 ประสิทธิ บุญเกิด 1
97 Patchanee Thamwanna 1
98 Onanong Waleekhachonloet 1
99 Suratchada Chonsophon 1
100 อัญชลี จิตรักนที 1
101 อาจารย์นักวิจัย 1
102 บุษบา โทวรรณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 2
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 1
8 2551 1
9 2545 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
2 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
3 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2559
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
7 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
15 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
18 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน