ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพาณิชย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 16
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
5 Thananan Rattanachotphanit 8
6 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 7
7 Chulaporn Limwattananon 6
8 Supon Limwattananon 6
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
13 โรงพยาบาลขอนแก่น. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
14 บัญญัติ สิทธิธัญญกิจ 3
15 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
16 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
17 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
18 พัฒนาวิไล อินใหม 3
19 พัชนี ธรรมวันนา 3
20 ภาสกร สวนเรือง 3
21 Viroj Tangcharoensathien 2
22 พิมประภา กิจวิธี 2
23 Walaiporn Patcharanarumol 2
24 วลัยพร พัชรนฤมล 2
25 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
26 ธนภร ชัยจิต 2
27 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
28 ประไพร อุตมา 2
29 กัญจนา ติษยาธิคม 2
30 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
31 สุรัชดา ชนโสภณ 2
32 สุรัชดา กองศรี 2
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
34 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
35 Payom Tin-uan 2
36 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
37 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
38 Thananan Rattanachodpanich 2
39 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
40 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
41 Kanjana Tisayaticom 2
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
43 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
44 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
45 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
46 Penprapa Siviroj 2
47 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
48 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
49 พยอม ถิ่นอ่วน 2
50 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
51 Surasak Chaiyasong 2
52 Watchara Boonsawat 2
53 บวรศม ลีระพันธ์ 2
54 Nipon Thitiyanwiroj 2
55 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
56 Yuttapong Wongswadiwat 2
57 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
58 Vorasit Sornsrivichai 2
59 บุญวรา สุมะโน 2
60 Boonwara Sumano 2
61 Jirawat Panpiemras 2
62 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
63 Pattarawalai Talungchit 2
64 Borwornsom Leerapan 2
65 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
66 Noppakun Thammatacharee 1
67 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
68 Kornkaew Chantapasa 1
69 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
70 Kunakorn Ieawsuwan 1
71 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
72 Sumon Sakolchai 1
73 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
74 ภานุมาศ ภูมาศ 1
75 Rangsan Sripirom 1
76 Panumas Phumas 1
77 Samrit Srithamrongsawat 1
78 Pornpit Silkavute 1
79 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
80 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
81 ธนภร ทองศรี 1
82 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
83 Kitti Pitaknitinan 1
84 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
85 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
86 ศิริตรี สุทธฺจิตต์ 1
87 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
88 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
89 เชิดชัย สุนทรภาส 1
90 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
91 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
92 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
93 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
94 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
95 รัตนา เสนาหนอก 1
96 บุษบา โทวรรณา 1
97 อาจารย์นักวิจัย 1
98 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
99 Onanong Waleekhachonloet 1
100 อภิสรา คำวัฒน์ 1
101 พีรยา สมสะอาด 1
102 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
103 Suratchada Chonsophon 1
104 Somsak Tiamkoa 1
105 On-anong Waleekhachonloet 1
106 Thananan Rattanachotpanit 1
107 อัญชลี จิตรักนที 1
108 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
109 Patchanee Thamwanna 1
110 โรงพยาบาลสระบุรี 1
111 Suratchada Chanasopon 1
112 กรแก้ว จันทภาษา 1
113 รัชตะ อุลมาน 1
114 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
115 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
116 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
117 Prasit Boonkerd 1
118 Phatthanawilai Inmai 1
119 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
120 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
121 ประสิทธิ บุญเกิด 1
122 สมชาย สุริยะไกร 1
123 สุมนต์ สกลไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 2
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 1
8 2551 1
9 2545 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
2 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
3 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2559
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
7 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
15 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
18 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน