ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพาณิชย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 16
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
5 Thananan Rattanachotphanit 8
6 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 Chulaporn Limwattananon 6
9 Supon Limwattananon 6
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 พัชนี ธรรมวันนา 3
13 พัฒนาวิไล อินใหม 3
14 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
15 ภาสกร สวนเรือง 3
16 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
17 โรงพยาบาลขอนแก่น. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
19 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
20 บัญญัติ สิทธิธัญญกิจ 3
21 Boonwara Sumano 2
22 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
23 Yuttapong Wongswadiwat 2
24 Vorasit Sornsrivichai 2
25 บุญวรา สุมะโน 2
26 Pattarawalai Talungchit 2
27 Borwornsom Leerapan 2
28 Jirawat Panpiemras 2
29 พยอม ถิ่นอ่วน 2
30 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
31 กัญจนา ติษยาธิคม 2
32 Viroj Tangcharoensathien 2
33 พิมประภา กิจวิธี 2
34 วลัยพร พัชรนฤมล 2
35 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
36 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
37 ธนภร ชัยจิต 2
38 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
39 ประไพร อุตมา 2
40 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
41 Payom Tin-uan 2
42 Walaiporn Patcharanarumol 2
43 สุรัชดา กองศรี 2
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
45 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
46 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
47 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
48 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
49 บวรศม ลีระพันธ์ 2
50 Kanjana Tisayaticom 2
51 Thananan Rattanachodpanich 2
52 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
53 สุรัชดา ชนโสภณ 2
54 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
55 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
56 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
57 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
58 Penprapa Siviroj 2
59 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
60 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
61 Watchara Boonsawat 2
62 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
63 Nipon Thitiyanwiroj 2
64 Surasak Chaiyasong 2
65 อาจารย์นักวิจัย 1
66 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
67 Onanong Waleekhachonloet 1
68 รัตนา เสนาหนอก 1
69 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
70 อภิสรา คำวัฒน์ 1
71 On-anong Waleekhachonloet 1
72 Suratchada Chonsophon 1
73 Patchanee Thamwanna 1
74 Thananan Rattanachotpanit 1
75 อัญชลี จิตรักนที 1
76 พีรยา สมสะอาด 1
77 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
78 บุษบา โทวรรณา 1
79 กรแก้ว จันทภาษา 1
80 โรงพยาบาลสระบุรี 1
81 Suratchada Chanasopon 1
82 Somsak Tiamkoa 1
83 รัชตะ อุลมาน 1
84 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
85 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
86 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
87 Prasit Boonkerd 1
88 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
89 Phatthanawilai Inmai 1
90 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
91 ประสิทธิ บุญเกิด 1
92 สมชาย สุริยะไกร 1
93 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
94 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
95 Pornpit Silkavute 1
96 Panumas Phumas 1
97 Kornkaew Chantapasa 1
98 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
99 Kunakorn Ieawsuwan 1
100 Noppakun Thammatacharee 1
101 Samrit Srithamrongsawat 1
102 Rangsan Sripirom 1
103 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
104 สุมนต์ สกลไชย 1
105 Sumon Sakolchai 1
106 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
107 ภานุมาศ ภูมาศ 1
108 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
109 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
110 ธนภร ทองศรี 1
111 ศิริตรี สุทธฺจิตต์ 1
112 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
113 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
114 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
115 Kitti Pitaknitinan 1
116 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
117 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
118 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
119 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
120 เชิดชัย สุนทรภาส 1
121 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
122 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
123 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 2
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 1
8 2551 1
9 2545 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
2 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
3 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2559
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
7 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
15 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
18 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน