ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงไชย ศรีนพคุณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 7
2 สุวิช ศิริวัฒนโยธิน 5
3 เมธี หล่อประจักษ์ศิริ 3
4 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 2
5 มานพ เจริญไชยตระกูล 2
6 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
7 วีระชัย แก่นทรัพย์ 2
8 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
9 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
10 บุศรินทร์ คงเสรี 1
11 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
12 อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ 1
13 เรืองรัตน์ ต่อไมตรี 1
14 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
15 ณัฐพงษ์ พงษ์บุตร 1
16 เกษม เสรีภาพสากล 1
17 ปุณณา จารุรัตน์ 1
18 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
19 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
20 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
21 Mr.Worayut Saibuatrong 1
22 เมธี สายศรีหยุด 1
23 Thongchai Srinophakun 1
24 ปิติ กันตังกุล 1
25 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
26 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
27 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
28 เอื้อ สิริจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 3
7 2549 3
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 2
13 2543 1
14 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
4 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
5 พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง
6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน
9 การสร้างระบบต้นแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 20 ลิตร
10 การประยุกต์ใช้พลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อใช้ในการออกแบบการจัดเก็บ สารเคมีไวไฟเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ปี พ.ศ. 2549
11 การจำลองปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลด้วยวิธีMolecular modeling
12 การประยุกต์การกลั่นแบบเกิดปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตไบโอดีเซล
13 การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการฐานความรู้ของเทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบระบบการหมักแห้ง
16 การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ของน้ำ Blow down หม้อไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
17 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการฐานความรู้ของเทคโนโลยีสะอาด
18 โปรแกรมเทคโนโลยีสะอาดโดยระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2545
19 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2544
20 สมรรถนะของที่ปรึกษาชาญฉลาด สำหรับระบบควบคุม
21 การพัฒนาระบบโอโซนเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2543
22 โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม