ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย สุวรรณสิชณน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Thongchai Suwonsichon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 16
2 วารุณี ธนะแพสย์ 10
3 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 6
4 จินตนา อุปดิสสกุล 6
5 อนันต์ ผลเพิ่ม 5
6 อนุวัตร แจ้งชัด 5
7 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 4
8 กมลวรรณ แจ้งชัด 4
9 ศุมาพร เกษมสำราญ 4
10 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
11 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
12 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
13 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 2
14 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2
15 วาณี ชนเห็นชอบ 2
16 วุฒินันท์ คงทัด 2
17 ไพรัตน์ โสภโณดร 2
18 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
19 เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง 2
20 สมคิด ธรรมรัตน์ 1
21 Pitiporn Ritthiruangdej 1
22 ฐาปนี สาธร 1
23 จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร 1
24 นพกร ปัญญาวัฒชิโล 1
25 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 1
26 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
27 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 1
28 ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์ 1
29 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
30 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์ 1
31 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 1
32 สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 1
33 Prof.Sumio Kawano 1
34 นางสาวบุษบา ปัญญาชน 1
35 นงนุช อังยุรีกุล 1
36 ดร. อมรา อมรา ชินภูติ 1
37 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 1
38 ประเทือง พุฒซ้อน 1
39 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล 1
40 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 1
13 2535 1
14 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2559
2 การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด
ปี พ.ศ. 2556
3 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย
4 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
5 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2555
6 PCA and its application
7 การทำนายปริมาณความชื้นและโปรตีนของข้าวไทยโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
9 การพัฒนาขนมจีนแป้งหมักโดยใช้ Lactobacillus plantarum
10 การประเมินคุณภาพของซอสพริกด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
11 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
12 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี ย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2552
13 การตรวจสอบคุณภาพข้าวกล้องไทยด้วยเครื่อง Near Infrared Reflectance Spectroscopy
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มแบบวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Near-Infrared Spectroscopy
15 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาเกณฑ์ความเผ็ดของซอสพริก
17 การออกแบบวิธีการวัดค่าและซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
19 Evaluation of Thai fish sauce qualities by near-infrared spectroscopy
ปี พ.ศ. 2548
20 โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2546
22 การประเมินคุณภาพข้าวเจ้าของไทยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา
ปี พ.ศ. 2535
24 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยว จากแป้งถั่วลิสงไขมันต่ำ ผสมแป้งมันสำปะหลังชนิดพรีเจลาติไนซ์