ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย มาลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 5
2 อัญธิชา พรมเมืองคุก 4
3 ศุภชัย อำคา 3
4 ประยูร เพียตะเณร 3
5 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
6 ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ 2
7 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 2
8 สมศักดิ์ วังใน 2
9 เครือมาศ สมัครการ 2
10 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 2
11 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 2
12 ชวลิต ฮงประยูร 2
13 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
14 สาโรช โศภีรักข์ 1
15 สิริกร กาญจนสุนทร 1
16 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
17 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
18 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
19 ปาริชาติ พรมโชติ 1
20 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
21 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
22 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
23 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
24 เรณุมาศ มาอุ่น 1
25 ชรินทร์ พุกเกษม 1
26 ศิวาพร ทูปคันโธ 1
27 กิตติพัฒน์ ใจซื่อ 1
28 พิชิต ราชแบน 1
29 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
30 ประภาส ช่างเหล็ก 1
31 ไชยา บุญเลิศ 1
32 วราภา มหากาญจนกุล 1
33 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 1
34 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
35 วันทนีย์ พึ่งแสง 1
36 Werner Hofner 1
37 ปรารถนา ปลอดดี 1
38 อรนัดดา ชิณศรี 1
39 นิติ ชูเชิด 1
40 ปรัชญา ธัญญาดี 1
41 เลขา มาโนช 1
42 พิทยากร ลิ่มทอง 1
43 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
44 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
45 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
46 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
47 สุมาลี พิบุตร 1
48 บุญร่วม จันทร์ชื่น 1
49 รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ 1
50 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
51 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
52 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
53 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
54 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
55 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
56 วารุณี วารัญญานนท์ 1
57 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
58 สิริกุล วะสี 1
59 เกวลิน ศรีจันทร์ 1
60 อ.อรุณี คงสอน 1
61 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
62 กนิษฐา รังคะหะ 1
63 ยงยุทธ โอสถสภา 1
64 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 1
65 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 4
5 2551 2
6 2547 2
7 2533 1
8 1086 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเชื้ออะโซสไปริลลัมที่มีต่อการตรึงไนโตรเจน และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด
3 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus Officinalis L.) และไนตริฟายอิงแบคทีเรีย
4 ประสิทธิภาพของการย่อยสลายสารไดยูรอนโดยแบคทีเรีย ที่แยกเชื้อบริสุทธิ์จากดิน
ปี พ.ศ. 2553
5 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second crop
6 การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด
7 การตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์อิสระในดินในระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวน
8 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อ Azospirillum brasilense และ A. lipoferum
ปี พ.ศ. 2552
9 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop)
10 การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดในกลุ่มเกษตรกร
11 ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบ่อไบโอแก๊สที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวและข้าวโพด
12 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของกากตะกอนอ้อยในระหว่างการย่อยสลายและผลกระทบที่มีต่อคุณภาพของเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า
14 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส
16 การสร้าง indole-3-acetic acid (IAA) โดยเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (VAMF) ในต้นกล้าส้ม
ปี พ.ศ. 2533
17 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 แก้ไขชื่อโครงการ