ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิวา พาโคกทม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน
2 การวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในกรุงโตเกียวและประเทศไทย
3 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2555
5 งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
6 การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2542
7 อิทธิพลของระดับความเค็มของดินต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและอัตราการสังเคราะห์แสงของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1
ปี พ.ศ. 2541
8 อิทธิพลของระดับความเค็มของดินต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบ ผลผลิตและอัตราการสังเคราะห์แสงของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1