ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
2 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 กาญจนา แก้วเทพ 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 Chalermpol Leevailoj 1
10 Boonchai Sangpetngam 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 Vanida Chantarateptawan 1
13 ศิริชัย ศิริกายะ 1
14 Wilai Anomasiri 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
18 วัฒนชัย สมิทธากร 1
19 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 Somying Tumwasorn 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
34 Kittisak Likhitwitayawuid 1
35 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 สุมา เมืองใย 1
47 วิมล เหมะจันทร 1
48 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
51 ประคอง ชอบเสียง 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 Yeshey Penjor 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 รุ่งราวี ทองกันยา 1
56 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
57 ชอุ่ม มลิลา 1
58 ๋Janes, Gavin W. 1
59 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 Garnpimol C. Ritthidej 1
66 คัคนางค์ มณีศรี 1
67 Panee Boonthavi 1
68 บรรจง คณะวรรณ 1
69 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
70 Puttipongse Varavudhi 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 ละอองทิพย์ เหมะ 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Naiyana Chaiyabutr 1
75 Ampa Luiengpirom 1
76 Sompol Sanguanrungsirikul 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 Acom Sornsute 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
87 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
88 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
89 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
90 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
91 Thanathon Sesuk 1
92 กระมล ทองธรรมชาติ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 Pantharee Boonsatorn 1
95 สมชัย วัฒนการุณ 1
96 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
97 Waraporn Siriterm 1
98 วินัย งามแสง 1
99 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
106 Chonticha Srisawang 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Anawatch Mitpratan 1
109 Kasidit Nootong 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
112 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
115 สุวดี ยาป่าคาย 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 สิริพร สิวราวุฒิ 1
124 สมพร พรมดี 1
125 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
126 ธวัชชัย สันติสุข 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 กมลชนก ยวดยง 1
135 อวย เกตุสิงห์ 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Varunee Padmasankh 1
144 Pornpimol Muanjai 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Walaisiri Muangsiri 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1