ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
4 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 ไววิทย์ พุทธารี 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
14 สมพร พรมดี 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
17 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 Thanathon Sesuk 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 อวย เกตุสิงห์ 1
33 เอกชัย อดุลยธรรม 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 Thada Jirajaras 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 Srilert Chotpantarat 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 Vanida Chantarateptawan 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 Somying Tumwasorn 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 วิมล เหมะจันทร 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 ละอองทิพย์ เหมะ 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 ๋Janes, Gavin W. 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 Kitpramuk Tantayaporn 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 Pantharee Boonsatorn 1
126 สมชัย วัฒนการุณ 1
127 กระมล ทองธรรมชาติ 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 Acom Sornsute 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 Phanphen Wattanaarsakit 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 สุมิตรา พูลทอง 1
140 Yeshey Penjor 1
141 วินัย งามแสง 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1