ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 4
9 2544 1
10 2543 3
11 2541 1
12 2540 1
13 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาลักษณะละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์โดยวิธีการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการศึกษาปริมาณสารสำคัญของพืชสมุนไพรตำรับยาเบญจโลกวิเชียร(ยาห้าราก)
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไยโดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
6 การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไยโดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2552)
9 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2553)
10 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
11 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
12 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2551)
13 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2552)
14 ลักษณะละอองเรณูความสำพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
15 การสำรวจละอองเรณูในอากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาพฤษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544)
18 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2543)
19 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
20 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน / ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ปี พ.ศ. 2540
21 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน