ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์วดี อรรถธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาวรรณ เชยชมศรี 6
2 สุพัฒน์ อรรถธรรม 5
3 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 4
4 วิน เชยชมศรี 4
5 มณี ตันติรุ่งกิจ 4
6 นิพนธ์ ทวีชัย 3
7 จริยา จันทร์ไพแสง 3
8 พิชัย คงพิทักษ์ 2
9 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
10 วรรณวิไล อินทนู 2
11 นางนิตยา มหาไชยวงศ์ 2
12 วาลุลี โรจนวงศ์ 2
13 Tipvadee Attathom 2
14 ไศลโสภิณ โกมารกุล ณ นคร 2
15 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
16 ศิรินันท์ เอี่ยมประภา 2
17 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
18 พิศวรรณ พูลพล 2
19 นงนุช ปรมาคม 1
20 เอมอร อังสุรัตน์ 1
21 นิตยา มหาไชยวงศ์ 1
22 สุชาดา อุชชิน 1
23 กฤติยาภรณ์ สำราญพัฒน์ 1
24 ธำรงค์ เมฆโหรา 1
25 สมหญิง ชูประยูร 1
26 ดวงทิพย์ กันฐา 1
27 อรประไพ คชนันทน์ 1
28 รัชนี ฮงประยูร 1
29 นางสุชาดา อุชชิน 1
30 นายปณิธาน คิวเจริญวงษ์ 1
31 จีรภา ปัญญาศิริ 1
32 รศ. วิชา หมั่นทำการ 1
33 โสภณ อุไรชื่น 1
34 ถวัลศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
35 Hana Chair 1
36 สมนึก วงศ์ทอง 1
37 ราตรี รอดอารีย์ 1
38 นิตยา ทิพพิลา 1
39 นุชนาถ วารินทร์ 1
40 เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ 1
41 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
42 มัลลิกา แก้ววิเศษ 1
43 เลขา มาโนช 1
44 เนื่องพณิช สินชัยศรี 1
45 Hans-Michael Poehling 1
46 เสาวนี เขตสกุล 1
47 สุภาวดี ง้อเหรียญ 1
48 สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 3
9 2546 1
10 2542 1
11 2541 2
12 2535 1
13 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์
2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่
4 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่
5 การศึกษาระบบการผลิตไหมอีรี่ที่เหมาะสมสู่อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินทางเทคนิคในการผลิตไหมเชิงการค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
8 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่
10 การจัดระบบเครือข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรม
11 ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม
12 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
13 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย
14 ความหลากหลายของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนไหมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการย่อย การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
17 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย
18 การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
19 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไหมป่าอีรี่เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
20 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย (เฟส 2)
ปี พ.ศ. 2541
21 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย
22 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย
ปี พ.ศ. 2535
23 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย