ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทายาท ดีสุดจิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
26 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
27 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 ยง ภู่วรวรรณ 6
30 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
32 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
33 อิศรางค์ นุชประยูร 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 ชูศักดิ์ ลิโมทัย 2
37 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
38 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
39 วรางคณา ตันติพรสินชัย 1
40 โชติวุฒิ ตันศิริสิทธิกุล 1
41 ปณัชยา น้อยวงศ์ 1
42 สุเทพ กลชาญวิทย์ 1
43 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
44 ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 1
45 สันติ ปุณณหิตานนท์ 1
46 เจิดกุล โสภาวนิตย์ 1
47 มานะ รวมกิจธรรม 1
48 พรทิพย์ ปิติโภค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2553 1
4 2546 2
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุบัติการณ์เเละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะการเสียชีวิตแบบกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยโรคลมชักของศูนย์โรคลมชักตติยภูมิของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2557
2 ความชุกและผลกระทบต่อระบบประสาทที่เกิดจากอาการชักโดยใช้การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน
3 ปัจจัยเสี่ยงของการตื่นตัวขณะนอนหลับกับการเกิดการไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารในช่วงกลางคืนในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมกับโรคกรดไหลย้อน
ปี พ.ศ. 2553
4 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องวัดการหายใจแบบเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินิกของโรคติดเฃื้อเอ็นเทอโรไวรัส ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือนที่มีอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือด
6 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตรวจจับคลื่น QRS ในเวลาจริง