ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ บุญประคอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ ผิวนิล 19
2 อลงกรณ์ อินทรักษา 18
3 กิตติชัย ดวงมาลย์ 15
4 เกษม จันทร์แก้ว 13
5 นฤชิต ดำปิน 12
6 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 9
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
9 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
10 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 6
11 สตรีไทย พุ่มไม้ 5
12 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
13 นพวรรณ เสมวิมล 4
14 สุรัตน์ บัวเลิศ 4
15 ชาตรี นิ่มปี 4
16 นิรุต อุปนันท์ 3
17 พนิตา โสต้อง 3
18 เรขา ชนิตรบวร 3
19 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 3
20 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 3
21 นาวี จันทร์วงษ์ 3
22 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
23 พรกมล สิงห์คำ 2
24 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
25 วินัย มีแสง 2
26 ดวงพร เกียรติดำรง 2
27 วีรชน พลรบ 2
28 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
29 วศิน อิงคพัฒนากุล 2
30 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
31 กิตติชัย จำรูญ 2
32 กุลลดา เอกบุญชู 2
33 เกษตร สุเตชะ 2
34 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง 1
35 นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ 1
36 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
37 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
38 นายชาตรี นิ่มปี 1
39 สุดารัตน์ สว่างจิตต์ 1
40 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
41 สุจิณณา กรรณสูต 1
42 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
43 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
44 นายนิรุต อุปนันท์ 1
45 นางสาวเรขา ชนิตรบวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
4 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
5 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี
6 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
8 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
11 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
12 การทดสอบสื่อการ์ตูนเรื่องการคัดแยกขยะ แก่เยาวชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
13 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี
15 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
16 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน