ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญานะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญาณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 11
2 ไม่มีข้อมูล 10
3 พฤกษา บุกบุญ 8
4 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 7
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
9 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
11 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 4
12 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 วิจารณ์ พานิช 3
19 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
20 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
21 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
23 โรงพยาบาลจะนะ 2
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
25 Ernst Tenambergen 2
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
28 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
29 สิรินาฏ นิภาพร 2
30 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
31 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
32 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
33 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
34 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
35 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
36 สตางค์ ศุภผล 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
39 สงครามชัย ลีทองดี 2
40 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
41 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
42 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
43 อาณัติ วรรณศรี 2
44 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
45 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
46 มุกดา สำนวนกลาง 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
48 รัชนี สรรเสริญ 2
49 วัชริน สินธวานนท์ 2
50 พัฒนาวิไล อินใหม 2
51 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
52 อังสุมาลี ผลภาค 2
53 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
55 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 2
56 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
57 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
58 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 ศิริราชพยาบาล 1
60 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
61 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
62 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
64 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
65 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
66 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
67 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
68 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
69 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
70 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 ดุษณี ดำมี 1
72 นฤมล จันทรเจิด 1
73 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
74 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
75 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
76 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
77 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
78 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
79 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
80 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
81 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
82 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
83 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
84 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
85 กันยา บุญธรรม 1
86 กฤษณา คำมูล 1
87 ไ่ม่มีข้อมูล 1
88 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
89 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
90 สมหญิง อุ้มบุญ 1
91 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
92 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
93 การุณย์ หงษ์กา 1
94 Tassanee Yana 1
95 สิวพร ประเสริฐสุช 1
96 สุธี สุดดี 1
97 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
98 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
99 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
100 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
101 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
102 Pruksa Bookboon 1
103 ณภากุล โรจนสุภัค 1
104 Supattra Srivanichakorn 1
105 จุติพร ผลเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 19