ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญาณะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญานะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 11
2 ไม่มีข้อมูล 10
3 พฤกษา บุกบุญ 8
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
5 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 7
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
10 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
12 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 4
13 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 วิจารณ์ พานิช 3
18 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
22 อาณัติ วรรณศรี 2
23 รัชนี สรรเสริญ 2
24 วัชริน สินธวานนท์ 2
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
26 พัฒนาวิไล อินใหม 2
27 โรงพยาบาลจะนะ 2
28 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
29 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
30 สตางค์ ศุภผล 2
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
32 Ernst Tenambergen 2
33 อังสุมาลี ผลภาค 2
34 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
35 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
36 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
37 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
38 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
39 สิรินาฏ นิภาพร 2
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
41 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
42 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
43 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
44 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
46 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
47 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
49 สงครามชัย ลีทองดี 2
50 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
51 มุกดา สำนวนกลาง 2
52 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
53 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
54 สิวพร ประเสริฐสุช 1
55 ณภากุล โรจนสุภัค 1
56 สุธี สุดดี 1
57 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
58 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
59 Pruksa Bookboon 1
60 Supattra Srivanichakorn 1
61 การุณย์ หงษ์กา 1
62 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
63 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
64 Tassanee Yana 1
65 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
66 ศิริราชพยาบาล 1
67 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
68 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
69 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
70 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
71 จุติพร ผลเกิด 1
72 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
73 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
74 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
75 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
76 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
77 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
79 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
80 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
81 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
82 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
83 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
84 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
85 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
86 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
87 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
89 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
90 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
91 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
92 กันยา บุญธรรม 1
93 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
94 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
95 ดุษณี ดำมี 1
96 นฤมล จันทรเจิด 1
97 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
98 สมหญิง อุ้มบุญ 1
99 กฤษณา คำมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 19