ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์, สุโกศล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ สุโกศล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานการวิจัยการตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่างๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
2 การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่างๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
ปี พ.ศ. 2552
3 รายงานการวิจัยการทดลองเบื้องต้นในการใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับคนไข้โรคเอดส์
4 รายงานการวิจัยการทดลองเบื้องต้นในการใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับคนไข้โรคเอดส์
5 การทดลองเบื้องต้นในการใช้อาหารเสริมสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สำหรับคนไข้โรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2551
6 รายงานการวิจัยการตรวจและควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคลีเจียนแนร์ในระบบปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
7 รายงานการวิจัยการตรวจหา biofilm ในระบบเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2547
8 รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์น้ำหวานหมักจากโครงการกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2545
9 การตรวจอุจจาระเพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
10 รายงานการวิจัยการตรวจอุจจาระเพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
11 ปรสิตก่อโรค
12 อาหารที่อาจก่อพิษภัยต่อสุขภาพ
13 การสังเกตเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารเร่งการเจริญเติบโตและทำให้เนื้อแดง
14 อาหารที่อาจก่อให้เกิดโรคพยาธิ
15 ปรสิตก่อโรค
ปี พ.ศ. 2544
16 รายงานการวิจัยการตรวจหาผู้เป็นพาหะของจุลชีพกลุ่มเชื้อไทฟอยด์ในผู้ประกอบอาหารตามร้านอาหารต่างๆ
ปี พ.ศ. 2543
17 การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ Legionella preunoplila