ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนาลัย บูรพาชีพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ภาษาภาพพจน์และชีวิตชาวอีสานในงานวรรณกรรมของคำพูน บุญทวี
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทไม่เน้น โครงสร้างภายใน แล้ว ในภาษาไทย และคำบอกการณ์ลักษณะที่เทียบเท่ากันในภาษา ลาว และ เขมร" "
3 การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด
4 เปรียบเทียบความหมายคำภาษาอาหรับกับความหมายคำยืมภาษาอาหรับในภาษาไทย :กรณีศึกษาการใช้คำยืมภาษาอาหรับของคนไทย-มุสลิมในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2550
5 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาศาสตร์
6 การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทบ่งบอกโครงสร้างภายในของเหตุการณ์โดยตรง กำลัง อยู่ และยัง ในภาษาไทย และคำบอกการณ์ ลักษณะประเภทเดียวกันในภาษาลาวและเขมร
7 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในบทเพลงของคาราบาว
8 โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
9 พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ(ฉบับเฉลิมพระเกียรติ)