ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนาพร ทัศคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
3 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
4 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
5 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
6 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
7 ธัญชนก จงรักไทย 6
8 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
10 ศรีสุดา โท้ทอง 6
11 ลัคนา เขตสมุทร 6
12 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
13 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
14 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
15 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
16 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
17 สุรีย์พร บัวอาจ 5
18 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
19 มานิตา คงชื่นสิน 5
20 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
21 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
22 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
23 จอมใจ ชลาเขต 3
24 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
25 สากล วีริยานันท์ 3
26 อนัญญา เอกพันธุ 3
27 ยงยุทธ คงซำน 3
28 นิวัติ อาระวิล 3
29 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
30 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
31 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
32 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
33 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
34 อุราพร หนูนารถ 3
35 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
36 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
37 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
38 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
39 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
40 เยาวภา ตันติวานิช 3
41 ปิยาณี หนูกาฬ 3
42 รางคนา โชติเศรษฐี 3
43 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
44 วนาพร วงษ์นิคง 3
45 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
46 อัจฉรา หวังอาษา 3
47 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
48 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
49 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
50 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
51 แสนชัย คำหล้า 3
52 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
53 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
54 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
55 สัญญาณี ศรีคชา 3
56 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
57 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
58 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
59 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
60 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
61 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
62 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
63 สุนัดดา เชาวลิต 3
64 ทรงทัพ แก้วตา 3
65 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
66 ไตรเดช ขำยทอง 3
67 อิทธิพล บรรณาการ 3
68 วิภาดา ทองทักษิณ 3
69 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
70 ชมัยพร บัวมาศ 3
71 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
72 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
73 ธีราทัย บุญญะประภา 3
74 ไตรเดช ข่ายทอง 2
75 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
76 รจนา ไวยเจริญ 2
77 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
78 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
79 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
80 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
81 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
82 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
83 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
84 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
85 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
86 รัตนา นชะพงษ์ 2
87 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
88 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
89 สาทิพย์ มาลี 2
90 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
91 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
92 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
94 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 7