ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนาพร ทัศคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
3 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
4 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
5 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
6 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
7 ธัญชนก จงรักไทย 6
8 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
10 ศรีสุดา โท้ทอง 6
11 ลัคนา เขตสมุทร 6
12 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
13 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
14 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
15 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
16 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
17 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
18 สุรีย์พร บัวอาจ 5
19 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
20 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
21 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
22 มานิตา คงชื่นสิน 5
23 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
24 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
25 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
26 สัญญาณี ศรีคชา 3
27 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
28 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
29 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
30 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
31 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
32 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
33 เยาวภา ตันติวานิช 3
34 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
35 อิทธิพล บรรณาการ 3
36 ธีราทัย บุญญะประภา 3
37 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
38 ชมัยพร บัวมาศ 3
39 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
40 สุนัดดา เชาวลิต 3
41 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
42 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
43 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
44 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
45 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
46 ไตรเดช ขำยทอง 3
47 แสนชัย คำหล้า 3
48 รางคนา โชติเศรษฐี 3
49 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
50 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
51 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
52 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
53 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
54 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
55 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
56 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
57 วิภาดา ทองทักษิณ 3
58 ปิยาณี หนูกาฬ 3
59 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
60 อุราพร หนูนารถ 3
61 ทรงทัพ แก้วตา 3
62 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
63 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
64 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
65 อัจฉรา หวังอาษา 3
66 ยงยุทธ คงซำน 3
67 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
68 วนาพร วงษ์นิคง 3
69 จอมใจ ชลาเขต 3
70 สากล วีริยานันท์ 3
71 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
72 อนัญญา เอกพันธุ 3
73 นิวัติ อาระวิล 3
74 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
75 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
76 ไตรเดช ข่ายทอง 2
77 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
78 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
79 รัตนา นชะพงษ์ 2
80 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
81 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
82 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
83 รจนา ไวยเจริญ 2
84 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
85 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
86 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
87 สาทิพย์ มาลี 2
88 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
89 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
90 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
91 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
92 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
94 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 7