ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนาพร ทัศคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
3 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
4 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
5 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
6 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
7 ธัญชนก จงรักไทย 6
8 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
10 ศรีสุดา โท้ทอง 6
11 ลัคนา เขตสมุทร 6
12 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
13 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
14 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
15 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
16 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
17 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
18 มานิตา คงชื่นสิน 5
19 สุรีย์พร บัวอาจ 5
20 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
21 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
22 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
23 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
24 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
25 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
26 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
27 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
28 เยาวภา ตันติวานิช 3
29 อัจฉรา หวังอาษา 3
30 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
31 วนาพร วงษ์นิคง 3
32 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
33 รางคนา โชติเศรษฐี 3
34 ปิยาณี หนูกาฬ 3
35 ไตรเดช ขำยทอง 3
36 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
37 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
38 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
39 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
40 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
41 แสนชัย คำหล้า 3
42 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
43 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
44 สัญญาณี ศรีคชา 3
45 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
46 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
47 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
48 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
49 วิภาดา ทองทักษิณ 3
50 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
51 ทรงทัพ แก้วตา 3
52 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
53 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
54 สุนัดดา เชาวลิต 3
55 อิทธิพล บรรณาการ 3
56 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
57 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
58 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
59 ชมัยพร บัวมาศ 3
60 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
61 ธีราทัย บุญญะประภา 3
62 จอมใจ ชลาเขต 3
63 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
64 นิวัติ อาระวิล 3
65 สากล วีริยานันท์ 3
66 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
67 ยงยุทธ คงซำน 3
68 อนัญญา เอกพันธุ 3
69 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
70 อุราพร หนูนารถ 3
71 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
72 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
73 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
74 ไตรเดช ข่ายทอง 2
75 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
76 รจนา ไวยเจริญ 2
77 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
78 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
79 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
80 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
81 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
82 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
83 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
84 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
85 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
86 รัตนา นชะพงษ์ 2
87 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
88 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
89 สาทิพย์ มาลี 2
90 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
91 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
92 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
94 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 7