ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนาพร ทัศคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
2 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
3 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
4 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 8
5 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
6 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
7 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
8 สุนิตรา คามีศักดิ์ 6
9 ลัคนา เขตสมุทร 6
10 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
11 ศรีสุดา โท้ทอง 6
12 ธัญชนก จงรักไทย 6
13 วัชรี วิทยวรรณกุล 6
14 มานิตา คงชื่นสิน 5
15 สุรีย์พร บัวอาจ 5
16 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
17 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 5
18 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
19 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
20 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
21 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
22 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
23 อิทธิพล บรรณาการ 3
24 ชมัยพร บัวมาศ 3
25 วิภาดา ทองทักษิณ 3
26 สุนัดดา เชาวลิต 3
27 ธีราทัย บุญญะประภา 3
28 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
29 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
30 ทรงทัพ แก้วตา 3
31 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
32 ไตรเดช ขำยทอง 3
33 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
34 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
35 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
36 อุราพร หนูนารถ 3
37 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
38 ยงยุทธ คงซำน 3
39 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
40 จอมใจ ชลาเขต 3
41 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
42 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
43 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
44 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
45 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
46 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
47 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
48 แสนชัย คำหล้า 3
49 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
50 วนาพร วงษ์นิคง 3
51 อัจฉรา หวังอาษา 3
52 รางคนา โชติเศรษฐี 3
53 ปิยาณี หนูกาฬ 3
54 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
55 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
56 อนัญญา เอกพันธุ 3
57 นิวัติ อาระวิล 3
58 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
59 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
60 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
61 สากล วีริยานันท์ 3
62 สัญญาณี ศรีคชา 3
63 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
64 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
65 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
66 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
67 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
68 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
69 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
70 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
71 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
72 เยาวภา ตันติวานิช 3
73 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
74 ไตรเดช ข่ายทอง 2
75 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
76 รจนา ไวยเจริญ 2
77 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
78 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
79 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
80 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
81 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
82 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
83 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
84 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
85 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
86 รัตนา นชะพงษ์ 2
87 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
88 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
89 สาทิพย์ มาลี 2
90 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
91 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
92 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
94 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 7