ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทับทิม อ่างแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาทิต เบญจพลกุล 6
2 ฉัตรชัย ไวยาพัฒนากร 4
3 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
4 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
5 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
6 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
7 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
9 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
10 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
11 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
12 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
13 พสุ แก้วปลั่ง 2
14 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
16 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
17 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 2
18 ณัฐ กาญจนศิริ 2
19 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 2
20 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 2
21 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 2
22 บุญชัย เตชะอำนาจ 1
23 สำรวย สังข์สะอาด 1
24 ชัยรัตน์ พินทอง 1
25 ปิยพงศ์ นิพัทธ์ศาสต์ 1
26 มนฑกานติ์ ศรีพันลำ 1
27 ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์ 1
28 พนัส สินสุนทรพงศ์ 1
29 จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 2520- 1
30 ณัฐพล รัตนเจียมรังษี 1
31 อดิเทพ วงษ์ศรีสุข 1
32 กฤษณ์ มันตาวิจักษณ์ 1
33 จเร เจริญทรัพย์ 1
34 วันเฉลิม โปรา 1
35 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
36 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
37 แนบบุญ หุนเจริญ 1
38 เอกชัย ลีลารัศมี 1
39 ชาญไชย ไทยเจียม 1
40 ชัยยุทธ สุขศิริ 1
41 ธิวรรน์ เชาวนาดิศัย 1
42 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
43 สุวิชาญ กาวาฮารา 1
44 นันทิยา นาฬิกาวิท 1
45 ยุรนันท์ ลิมปนันท์วดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2551 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 3
9 2544 2
10 2543 1
11 2540 2
12 2539 4
13 2538 2
14 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์และออกแบบเส้นใยแสงน้อยแบบแผนคลื่นสำหรับการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งแบบแผนคลื่น
ปี พ.ศ. 2554
2 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โมดค่าเจาะจงของเรโซเนเตอร์ ที่บรรจุด้วยอภิวัสดุประเภทไบแอนไอโซทรอปิก
3 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)
6 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับ สำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ [ปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 2)
8 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)
9 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโดเมนเวลาที่ใช้เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมเพื่อการวิเคราะห์การแพร่กระจายแสงในวงจรผลึกโฟโตนิกส์ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 การวิเคราะห์ท่อนำคลื่นรูปร่างใดๆด้วยวิธีไร้เมช
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิเคราะห์โพลาไรเซซันในเส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลรูอากาศรูปวงรี โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน
13 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
14 การวิเคราะห์คลื่นแสงที่ถูกนำในเส้นใยนำแสงแบบแบรกก์
15 การวิเคราะห์การกำเนิดฮาร์มอนิกอันดับสองแมตซ์เฟสแบบคล้ายในท่อนำคลื่นแสงโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลีเมนต์บีมพรอพาเกชัน
ปี พ.ศ. 2545
16 การวิเคราะห์ข้อต่อระหว่างท่อนำคลื่นรูปร่างใดๆ หลายทางเข้าออกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ร่วมกับวิธีเทคนิคบาวน์ดารีมาร์ชชิง
17 การวิเคาะห์การกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุตัวนำ โดยวิธีเบาน์ดาริอีลีเมนต์ที่ใช้จุดสังเกตหลายจุด
18 การปรับปรุงวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์เพื่อวิเคราะห์ไอเกนโมดในท่อนำคลื่นมีสันโดยใช้อีลีเมนต์ขอบแบบเอกฐานและการปรับแบบจำลองไฟไนต์อีลีเมนต์
ปี พ.ศ. 2544
19 การวิเคราะห์การแพร่กระจายของลำแสง ในท่อนำคลื่นแสงแบบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
20 การวิเคราะห์ท่อนำคลื่นไบแอนไอโซทรอปิกด้วยวิธีการไฟฟ้าไนต์อีลีเมนต์ที่ใช้องค์ประกอบตามขวางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2543
21 การวิเคราะห์การส่งผ่านคลื่นระนาบในตัวกลางแบบแอนไอโซทรอปิกหลายชั้นด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ในโดเมนเวลา
ปี พ.ศ. 2540
22 การวิเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่แฮร์พินไลน์ไมโครสตริป โดยใช้วิธีสมการอินทิกรัลร่วมกับเทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์
23 การส่งประกายแสงจากผลึกโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม) ผ่านเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2539
24 โทรศัพท์ ISDN : รายงาน
25 ประสิทธิภาพของวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์สำหรับการวิเคราะห์ไอเกนโมด ในท่อนำคลื่นแบบแอนไอโซทรอปิกที่ไม่มีการสูญเสีย
26 การวิเคราะห์สายอากาศไมโครสตริปที่มีแผ่นสายอากาศรูปร่างไม่เจาะจง โดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
27 การวิเคราะห์ไอเกนโมดของเส้นใยแสงที่มีความสมมาตรรอบแนวแกน โดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนท์
ปี พ.ศ. 2538
28 การคำนวณหาความเครียดสนามไฟฟ้าบนผิวฉนวนลูกถ้วยพอร์ซเลน ด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์
29 การวิเคราะห์ปัญหาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับท่อนำคลื่นโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์