ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ รักความสุข 14
2 สุวิชา เกษมสุวรรณ 14
3 อดิศร ยะวงศา 9
4 หนูจันทร์ มาตา 9
5 สุชาติ สงวนพันธุ์ 9
6 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 8
7 นวลจันทร์ พารักษา 7
8 สุนทรี เพ็ชรดี 7
9 อารุณี ชัยสิงห์ 7
10 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 6
11 กมล ฉวีวรรณ 6
12 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 6
13 ปัจฉิมา สิทธิสาร 6
14 เอมอร อังสุรัตน์ 4
15 รพี ดอกไม้เทศ 4
16 วรวิทย์,วัชชวัลคุ วรวิทย์,วัชชวัลค 4
17 จุรีย์ ปานกำเหนิด 4
18 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 4
19 มลิวัลย์ ชุนถนอม 4
20 ชัยเทพ พูลเขตต์ 4
21 สุวรรณา ทิพยรักษ์ 4
22 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 4
23 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 4
24 นรินทร์ อุประกรินทร์ 4
25 อาสูตร สงวนเกียรติ 4
26 อลงกร อมรศิลป์ 3
27 สันนิภา สุรทัตต์ 3
28 วรรณี ชิวปรีชา 3
29 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 3
30 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 3
31 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 3
32 วิรัตน์ สุมน 3
33 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 3
34 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 3
35 อุคเดช บุญประกอบ 3
36 ธานีรัตน์ สานติวัตร 2
37 สาโรช เจริญกุล 2
38 ฉันทนี บูรณะไทย 2
39 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
40 ภานุ เนื่องจำนงค์ 2
41 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 2
42 ปิยะ วงศ์ญาณิน 2
43 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 2
44 ศิริรักษ์ จันทครุ 2
45 งามผ่อง คงคาทิพย์ 2
46 ผ่องศรี ทองทวี 2
47 พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 2
48 พิษณุ ตุลยกุล 2
49 สมหมาย หอมสวาท 2
50 แสงโสม สีนะวัฒน์ 2
51 สายพิณ โชติวิเชียร 2
52 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
53 นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส 2
54 เนรมิตร สุขมณี 2
55 อรรถวุฒิ พลายบุญ 2
56 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
57 อาภัสสรา ชูเทศะ 2
58 กุมุท สังขศิลา 2
59 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
60 ชูศรี ศรีเพ็ญ 2
61 นพดล มีมาก 2
62 จักร แสงมา 1
63 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 1
64 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
65 ยุพา มงคลสุข 1
66 วรินทร จันทร์ทองอิน 1
67 สพ.ญ. ภัทร เชื้อพลายเวช 1
68 บุญส่ง คงคาทิพย์ 1
69 ประวีณา กิติคุณ 1
70 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
71 นัยพินิจ คชภักดี 1
72 นิกร ทองทิพย์ 1
73 พรชัย สัญฐิติเสรี 1
74 นางสาวเรญา ม้าทอง 1
75 วรกิจ เชิดชูธรรม 1
76 ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรธิพากร 1
77 ภัทรา มูลจิตร 1
78 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 1
79 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
80 ศ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 1
81 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
82 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 1
83 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
84 ยง ภู่วรวรรณ 1
85 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 1
86 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 6
4 2554 2
5 2552 7
6 2551 6
7 2549 4
8 2548 1
9 1086 1
10 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงเป็ดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค
3 การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย
4 ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะการเกิดเนื้อตายและภาวะการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
6 การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย
7 การใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในไก่ไข่
8 ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด(กำแพงแสน)
9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ
10 การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน
12 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Salmonella species ด้วยเทคนิค Paper Chromatography Dot Blot Hybridization
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน
14 การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics
15 การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics
16 การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics
17 การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics
18 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากกากชาสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
19 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก และการได้รับวัคซีน
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
21 การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ (เป็ดเนื้อ) ในประเทศไทย
22 การศึกษาการเลี้ยงเป็ดเนื้อของประเทศไทยภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง
23 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย โดยสารสกัดจากกากชา
24 การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ [เป็ดเนื้อ] ในประเทศไทย
25 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน
ปี พ.ศ. 2549
26 การคัดสรรตัวยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดสจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไทยโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
27 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza, H5N1)
28 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
29 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรขมิ้นชันและย่านพาโหมต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาความคงอยู่ ความคงทนของเชื้อไข้หวัดนกในสภาพแวดล้อมต่างๆและความไวต่อยาฆ่าเชื้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การศึกษาความคงอยู่ ความคงทนของเชื้อไข้หวัดนกในสภาพแวดล้อมต่างๆ และความไวต่อยาฆ่าเชื้อโรค