ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thaweesak Koanantakool 24
2 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 10
3 Chadamas Thuvasethakul 7
4 สิรินทร ไชยศักดา 6
5 กษิติธร ภูภราดัย 5
6 กาญจนา วานิชกร 4
7 Sirintorn Chaisakda 4
8 มรกต ตันติเจริญ 3
9 Kasititorn Pooparadai 3
10 นเรศ ดำรงชัย 3
11 วิพุธ พูลเจริญ 3
12 Kanchana Wanichkorn 3
13 ชูศักดิ์ รองสวัสดิ์ 2
14 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
15 วัชรากร หนูทอง 2
16 วันดี กริชอนันต์ 2
17 Wandee Krichanan 2
18 Manoo Ordeedolchest 2
19 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 2
20 Itti Rittaporn 2
21 มณฑิกา บริบูรณ์ 2
22 Tavida Mitrpant 2
23 Monthika Boriboon 2
24 สุรางคณา วายุภาพ 2
25 Kalaya Udomvitid 2
26 กัลยา อุดมวิทิต 2
27 ถวิดา มิตรพันธ์ 2
28 ชลดา วามสิงห์ 1
29 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
30 Watcharakon Noothong 1
31 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
32 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
33 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 1
34 ชำนาญ ปัญญาใส 1
35 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
36 จิรายุส ผลทิพย์ 1
37 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
38 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
39 วันทนีย์ พันธชาติ 1
40 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
41 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
42 อนุกูล น้อยไม้ 1
43 Wantanee Phantachat 1
44 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
45 กำธร ไกรรักษ์ 1
46 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
47 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
48 Pairash Thajchayapong 1
49 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
50 ตฤณ ตัณฑเศรษฐี 1
51 ปรีชา การสุทธิ์ 1
52 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
53 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
54 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
55 Kitipong Promwong 1
56 Sirintornthep Towprayoon 1
57 ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ 1
58 Wiputh Pooljaroen 1
59 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
60 Morakot Tanticharoen 1
61 Nares Damrongchai 1
62 Morragot Kulatumyotin 1
63 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
64 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
65 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
66 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
67 เฉลิม คงชอบ 1
68 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
69 Trin Tantsetthi 1
70 Amnat Chidthaisong 1
71 มรกต กุลธรรมโยธิน 1
72 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
73 วีระชัย จันทร์สุด 1
74 Parinya Chatilalai 1
75 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
76 บุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ์ 1
77 เสน่ห์ สายวงศ์ 1
78 ปริญญา โรจน์อารยานนท์ 1
79 อนุตร ตันตราภรณ์ 1
80 สายสมร นาคลดา 1
81 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
82 Somnuk Keretho 1
83 Chai Wutiwiwatchai 1
84 สมนึก คีรีโต 1
85 เธียรชัย ณ นคร 1
86 ธีระ ปิยคุณากร 1
87 Virach Sornlertlamvanich 1
88 พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 1
89 กนกอร ฉวาง 1
90 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 1
91 ภัทรวรรณ จารุมิลินท 1
92 ชั่งทอง โอภาสสิริวิทย์ 1
93 พากเพียร สุนทรสิต 1
94 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 1
95 ปรัชณี เรืองขนาบ 1
96 อดิเทพ ไชยรุ่งเรือง 1
97 Theppitak Karoonboonyanan 1
98 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
99 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
100 ฑุณา ทับทิมหิน 1
101 ปณิตา ล่ำซำ 1
102 อัครพล ฮวบเจริญ 1
103 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
104 จำรัส สว่างสมุทร 1
105 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
106 ดิเรก เจริญผล 1
107 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
108 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
109 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
110 Pruchya Piumsomboon 1
111 เมธา โรจนวาสี 1
112 Surangkana Wayuparb 1
113 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
114 Jumrud Sawangsamud 1
115 Thippaya Tanghongs 1
116 Jittiporn Chantarojsiri 1
117 Youngyudh Thithapand 1
118 Vanida Lavantucksin 1
119 ทิพยา ตังหงส์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2549 1
4 2548 3
5 2547 3
6 2546 7
7 2545 3
8 2544 2
9 2543 1
10 2537 1
11 2534 1
12 2533 1
13 2532 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Computers and the Thai Language
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
3 รายงานการศึกษาผลกระทบและประเด็นข้อกฎหมายอันเกิดจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
4 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2549
5 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2548
6 รอบรู้ไอที เล่ม 4
7 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
8 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
9 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
10 ICTs for poverty Reduction in Thailand
11 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2546
12 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
13 Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
14 วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549
15 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
16 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
17 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
18 แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
20 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
21 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
22 แบบตัวพิมพ์ไทย
23 ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ. 2543
24 Struggling Towards a Knowledge-based Society
ปี พ.ศ. 2537
25 ThaiSarn : the Internet of Thailand
ปี พ.ศ. 2534
26 โปรแกรมแก้ไขข้อความภาษาไทยพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดคำ
ปี พ.ศ. 2533
27 ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
28 การพัฒนาข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 Computers and the Thai language
30 Thai OCR: A neural network application