ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีพร เรืองพริ้ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้ สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดของร่างกายเมื่ออแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้ออลูกผสม ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และ/หรือพันธุ์กำแพงแสน)
ปี พ.ศ. 2557
4 การคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ
6 สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2555
7 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์
8 โคเนื้อ