ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรายทอง เลิศเปียง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทรายทอง เลิศเบียง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2547 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
4 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2554
5 การทำบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลกรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
7 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทำเก้าอี้สานพลาสติก : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้สานพลาสติก บ้านม้า ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Cost and returns on investment of plastic woven chairs : A Case study of plastic woven chairs's product dev
8 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทำเก้าอี้สานพลาสติก : กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้สานพลาสติก บ้านม้า ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง