ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 4
2 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
3 ธวัชชัย เทียนงาม 3
4 ประคองศิริ บุญคง 3
5 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
6 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
7 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
8 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
9 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
12 อารีวรรณ ทับทอง 2
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
14 นักวิจัยอิสระ 2
15 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
16 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
17 กิตติยา คิดบา 1
18 กฤตภาส ไพเราะ 1
19 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
20 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 บุญสม อัคธรรมกุล 1
23 พยอม ดีน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2548 1
3 543 3