ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อารี วิบูลย์พงศ์ 23
2 นัทธมน ธีระกุล 9
3 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 7
4 กฤษฎา แก่นมณี 6
5 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 5
6 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 5
7 วัชรี พฤกษิกานนท์ 5
8 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 5
9 กาญจนา โชคถาวร 4
10 ไพรัช กาญจนการุณ 4
11 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 4
12 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 3
13 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 3
14 นิสิต พันธมิตร 3
15 รัตนา แก้วเสน 2
16 ฐานิตา ถุงแก้ว 2
17 ปวิชญา แก้วสุทธิ 2
18 สุวิมล ทองนอก 2
19 ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ 2
20 พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2
21 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
22 ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา 2
23 นันทิยา สุวรรณรัตน์ 2
24 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 2
25 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
26 กุศล ทองงาม 2
27 ประทานทิพย์ กระมล 2
28 คมสัน สุริยะ 2
29 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
30 ปัทมา ฉิมพาลี 2
31 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
32 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
33 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
34 ธัญมาศ เชาว์ธุลี 1
35 นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต 1
36 สารัตน์ สระสมบูรณ์ 1
37 วิษณุเดช นันไชยแก้ว 1
38 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
39 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
40 อนุศร ต่ายหัวดง 1
41 ปรัตถ พรหมมี 1
42 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
43 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
44 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
45 อัมพวา ยาวิลาศ 1
46 ปริญญา เฉิดโฉม 1
47 อนงค์นุช เทียนทอง 1
48 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
49 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
50 จรรยารักษ์ ตันติพลากร 1
51 สุเมธ ห่านเจริญ 1
52 สุกัญญา จันทร์ชุม 1
53 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
54 สุจินต์ สิมารักษ์ 1
55 วิมล อารยะรัตน์ 1
56 นัทธียา หวั่นท๊อก 1
57 พิมพิมล แก้วมณี 1
58 สุทธินันท์ นิราพาธ 1
59 ทวีศักดิ์ ตาคำ 1
60 ฐกัดแก้ว รอดเชื้อ 1
61 แสงแข สุทธิ 1
62 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
63 เขมรัฐ ชัยมงคล 1
64 วรลักษณ์ หิมะกลัส 1
65 เจษฎา กาวีวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 7
5 2551 4
6 2548 1
7 2547 6
8 2545 1
9 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แบบจำลองจังหวะการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีมอร์แกน สแตนเลย์ แคปปิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
3 การวิเคราะห์การเลือกหุ้นโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
5 การวิเคราะห์อัตราการหายปวดเรื้อรังจากวิธีการรักษาด้วยการฝังเข็มตามหลักดุลยภาพบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองระบบความจำระยะยาว
7 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
8 ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไข และการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้แบบจำลองการ์ชและไฟการ์ช ที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอลอินเวอร์สเกาส์เซียน
9 การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
10 Modelling inbound and outbound international tourism demand in Thailand
11 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น
13 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า
14 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7
ปี พ.ศ. 2551
15 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด
16 การประมาณค่าความผันผวน สำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช
17 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด [มหาชน]
18 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของ บริษัท บ้านปู [มหาชน] จำกัด
ปี พ.ศ. 2548
19 ผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
ปี พ.ศ. 2547
20 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
21 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
22 การประมาณค่าความเอนเอียงในพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่า เมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป
23 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารชุมชน ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
24 การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจส่งออก กรณีศึกษาลูกค้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับกองทุนเปิดอื่น
ปี พ.ศ. 2545
26 การศึกษาสถานภาพการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ