ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงพล สงวนจิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2 การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
4 การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี
5 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
6 การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
8 การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับระหว่างประเทศและเพื่อรองรับการเป็น ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9 โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร
ปี พ.ศ. 2557
10 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
11 ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
12 การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
14 การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ
15 ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
16 ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
17 นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย
18 แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็ค และกฎหมายหมิ่นประมาท
19 คลายปม คดีที่ดินคนจน
20 การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO)
ปี พ.ศ. 2553
21 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์
22 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
ปี พ.ศ. 2552
23 กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม