ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 5
2 วรากร สีโย 4
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
4 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
5 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 3
6 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
7 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
8 จักรมาส เลาหวณิช 2
9 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
10 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
11 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
12 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
13 ศุภชัย สมัปปิโต 2
14 ชฎาพร เสนาคุณ 2
15 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
16 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
17 วารุณี เตีย 2
18 สุพรรณ ยั่งยืน 2
19 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
20 สุริทอง ศรีสะอาด 2
21 เรือน สมณะ 2
22 รพีพร ช่ำชอง 2
23 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
24 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
25 วราวุธ สุธีธร 2
26 บังอร กองอิ้ม 2
27 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
28 วรรณา กาญจนมยูร 2
29 จันทิมา พลพินิจ 2
30 ปรีชา ประเทพา 2
31 ชูศรี ตลับมุข 1
32 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
33 Wiwut Tanthapanichakoon 1
34 สมเสาวนุช จมูศรี 1
35 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
36 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
37 พัฒนพล มีนา 1
38 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
39 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
40 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
41 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
42 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
43 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
44 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
45 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
46 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
47 สุนันท์ สายกระสุน 1
48 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
49 วีระชัย สายจันทา 1
50 ต้องจิตร ถันชมนาง 1
51 ทุนภายนอก 1
52 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
53 สุกัญญา ลีทองดี 1
54 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
55 มิตรี กระพี้แดง 1
56 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
57 เมธี สุภาวิตา 1
58 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
59 อรัญญา ทองเขียว 1
60 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
61 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
62 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
63 กชพร สิงหะหล้า 1
64 นวลอนงค์ นาคคง 1
65 อนุชิตา มุ่งงาม 1
66 นริศ สินศิริ 1
67 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
68 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
69 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
70 นเรศ มีโส 1
71 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
72 ธวัชชัย ชมศิริ 1
73 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
74 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
75 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
76 วัลยา สุทธิขำ 1
77 ถวิล ชนะบุญ 1
78 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
79 ศรัณยู คำเมือง 1
80 รักฤดี สารธิมา 1
81 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
82 บรรจบ วันโน 1
83 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
84 สมชาย แก้ววังชัย 1
85 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
86 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
87 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
88 ดรุณี บุญชารี 1
89 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
90 ทองใบ บุษกร 1
91 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
92 นงนิตย์ มรกต 1
93 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
94 ปิยมาศ นานอก 1
95 ชาติไทย แก้วทอง 1
96 สงครามชัย ลีทองดี 1
97 เมธิน ผดุงกิจ 1
98 ชวลิต บุญปก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 4
9 2547 5
10 2546 2
11 2545 1
12 2542 1
13 2538 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2555
5 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
6 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
9 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
10 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Preparation of Silk Fibroin Microsheres and Its Application to Protein Adsorption.
13 -
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยกระบวนการดูดซับ
15 Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering
ปี พ.ศ. 2550
16 Moisture desorption of paddy by two different porous media: Mathematical models and experimental data
17 Biomass fired grate boiler for small industrial heating system
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2549
20 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
23 การศึกษาเปรียบเทียบ การอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยกระบวนการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2547
24 โครงการวิจัยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยการพาความร้อนแบบบังคับ
25 Comparative study of heating processes for full-fat soybeans
26 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
27 Comparative study of heating processes for ful-fat soybeans
28 -
ปี พ.ศ. 2546
29 Cytogenetic studies and taxonomic consideration in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand
30 -
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2542
32 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
ปี พ.ศ. 2538
33 การพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบและการทดสอบขอบเขตข้างต่ำของการระเบิด ของวัสดุประเภทฝุ่นผง