ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 5
2 วรากร สีโย 4
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 3
5 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
6 วราวุธ สุธีธร 2
7 สุริทอง ศรีสะอาด 2
8 เรือน สมณะ 2
9 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
10 ปรีชา ประเทพา 2
11 รพีพร ช่ำชอง 2
12 วรรณา กาญจนมยูร 2
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
14 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
15 ศุภชัย สมัปปิโต 2
16 จันทิมา พลพินิจ 2
17 บังอร กองอิ้ม 2
18 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
19 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
20 สุพรรณ ยั่งยืน 2
21 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
22 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
23 ชฎาพร เสนาคุณ 2
24 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
25 จักรมาส เลาหวณิช 2
26 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
27 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
28 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
29 วารุณี เตีย 2
30 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
31 ชวลิต บุญปก 1
32 ดรุณี บุญชารี 1
33 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
35 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
36 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
37 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
38 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
39 ทองใบ บุษกร 1
40 สงครามชัย ลีทองดี 1
41 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
42 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
43 สมชาย แก้ววังชัย 1
44 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
45 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
46 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
47 เมธี สุภาวิตา 1
48 นวลอนงค์ นาคคง 1
49 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
50 สมเสาวนุช จมูศรี 1
51 อรัญญา ทองเขียว 1
52 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
53 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
54 เมธิน ผดุงกิจ 1
55 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
56 พัฒนพล มีนา 1
57 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
58 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
59 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
60 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
61 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
62 Wiwut Tanthapanichakoon 1
63 ชูศรี ตลับมุข 1
64 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
65 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
66 สุนันท์ สายกระสุน 1
67 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
68 ทุนภายนอก 1
69 สุกัญญา ลีทองดี 1
70 วัลยา สุทธิขำ 1
71 ถวิล ชนะบุญ 1
72 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
73 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
74 วีระชัย สายจันทา 1
75 กชพร สิงหะหล้า 1
76 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
77 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
78 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
79 ต้องจิตร ถันชมนาง 1
80 มิตรี กระพี้แดง 1
81 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
82 รักฤดี สารธิมา 1
83 บรรจบ วันโน 1
84 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
85 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
86 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
87 อนุชิตา มุ่งงาม 1
88 ปิยมาศ นานอก 1
89 นงนิตย์ มรกต 1
90 ธวัชชัย ชมศิริ 1
91 นเรศ มีโส 1
92 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
93 ศรัณยู คำเมือง 1
94 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
95 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
96 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
97 นริศ สินศิริ 1
98 ชาติไทย แก้วทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 4
9 2547 5
10 2546 2
11 2545 1
12 2542 1
13 2538 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2555
5 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
6 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
9 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
10 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Preparation of Silk Fibroin Microsheres and Its Application to Protein Adsorption.
13 -
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยกระบวนการดูดซับ
15 Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering
ปี พ.ศ. 2550
16 Moisture desorption of paddy by two different porous media: Mathematical models and experimental data
17 Biomass fired grate boiler for small industrial heating system
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2549
20 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
23 การศึกษาเปรียบเทียบ การอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยกระบวนการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2547
24 โครงการวิจัยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยการพาความร้อนแบบบังคับ
25 Comparative study of heating processes for full-fat soybeans
26 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
27 Comparative study of heating processes for ful-fat soybeans
28 -
ปี พ.ศ. 2546
29 Cytogenetic studies and taxonomic consideration in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand
30 -
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2542
32 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
ปี พ.ศ. 2538
33 การพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบและการทดสอบขอบเขตข้างต่ำของการระเบิด ของวัสดุประเภทฝุ่นผง