ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 5
2 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
3 วรากร สีโย 4
4 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
5 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 3
6 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
7 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
8 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
9 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
10 จันทิมา พลพินิจ 2
11 วรรณา กาญจนมยูร 2
12 สุพรรณ ยั่งยืน 2
13 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
14 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
15 บังอร กองอิ้ม 2
16 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
17 จักรมาส เลาหวณิช 2
18 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
19 ศุภชัย สมัปปิโต 2
20 ปรีชา ประเทพา 2
21 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
22 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
23 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
24 รพีพร ช่ำชอง 2
25 ชฎาพร เสนาคุณ 2
26 เรือน สมณะ 2
27 สุริทอง ศรีสะอาด 2
28 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
29 วราวุธ สุธีธร 2
30 วารุณี เตีย 2
31 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
32 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
33 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
34 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
35 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
36 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
37 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
38 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
39 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
40 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
41 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
42 ดรุณี บุญชารี 1
43 ชวลิต บุญปก 1
44 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
45 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
46 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
47 มิตรี กระพี้แดง 1
48 กชพร สิงหะหล้า 1
49 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
50 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
51 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
52 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
53 ต้องจิตร ถันชมนาง 1
54 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
55 เมธี สุภาวิตา 1
56 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
57 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 1
58 พัฒนพล มีนา 1
59 Wiwut Tanthapanichakoon 1
60 สมเสาวนุช จมูศรี 1
61 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
62 อรัญญา ทองเขียว 1
63 นวลอนงค์ นาคคง 1
64 ชูศรี ตลับมุข 1
65 นเรศ มีโส 1
66 รักฤดี สารธิมา 1
67 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
68 ถวิล ชนะบุญ 1
69 ศรัณยู คำเมือง 1
70 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
71 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
72 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
73 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
74 วัลยา สุทธิขำ 1
75 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
76 วีระชัย สายจันทา 1
77 ทุนภายนอก 1
78 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
79 สุกัญญา ลีทองดี 1
80 สุนันท์ สายกระสุน 1
81 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
82 นริศ สินศิริ 1
83 เมธิน ผดุงกิจ 1
84 ชาติไทย แก้วทอง 1
85 ปิยมาศ นานอก 1
86 สงครามชัย ลีทองดี 1
87 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
88 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
89 ทองใบ บุษกร 1
90 นงนิตย์ มรกต 1
91 อนุชิตา มุ่งงาม 1
92 ธวัชชัย ชมศิริ 1
93 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
94 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
95 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
96 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
97 บรรจบ วันโน 1
98 สมชาย แก้ววังชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 4
9 2547 5
10 2546 2
11 2545 1
12 2542 1
13 2538 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2555
5 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
6 Factors affecting performance of job's tears shelling unit
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 อิทธิพลของขั้นตอนการขัดสีที่มีต่อร้อยละต้นข้าวและความหืนของข้าวสาร
9 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
10 Increase in charcoal yields of fast-growing trees
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Preparation of Silk Fibroin Microsheres and Its Application to Protein Adsorption.
13 -
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยกระบวนการดูดซับ
15 Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering
ปี พ.ศ. 2550
16 Moisture desorption of paddy by two different porous media: Mathematical models and experimental data
17 Biomass fired grate boiler for small industrial heating system
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2549
20 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
23 การศึกษาเปรียบเทียบ การอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยกระบวนการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2547
24 โครงการวิจัยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยการพาความร้อนแบบบังคับ
25 Comparative study of heating processes for full-fat soybeans
26 Drying and urease inactivation models of soybean using two-dimensional spouted bed technique
27 Comparative study of heating processes for ful-fat soybeans
28 -
ปี พ.ศ. 2546
29 Cytogenetic studies and taxonomic consideration in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand
30 -
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2542
32 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
ปี พ.ศ. 2538
33 การพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบและการทดสอบขอบเขตข้างต่ำของการระเบิด ของวัสดุประเภทฝุ่นผง