ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงกลด จารุสมบัติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ วีณิน 15
2 พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์ 9
3 อำไพ เปี่ยมอรุณ 9
4 ณัฐริกา พรมทา 4
5 กิติพงศ์ ตั้งกิจ 4
6 น.ส.วรารัตน์ หาคำ 3
7 พรพิมล อมรโชติ 2
8 ประเวศ ศรีสุนทรไท 2
9 จรัส ช่วยนะ 2
10 วรกิจ สุนทรบุระ 2
11 วุฒิพล หัวเมืองแก้ว 2
12 ดร.ณัฐกา โยคะกุล 1
13 น.ส.จีรวลา ฮวดมัย 1
14 นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ 1
15 นายพิสิษฐ์ สุขอนันต์ 1
16 น.ส.พจนีย์ จันทร์ศิริ 1
17 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
18 ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล 1
19 คุณยุต เอี่ยมสอาด 1
20 ระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
21 ชนะ รักษ์ศิริ 1
22 ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 1
23 น.ส.ปิยะวดี บัวจงกล 1
24 นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ 1
25 Songklod Jarusombuti 1
26 Salim Hizroglu - OSU 1
27 Salim Hiziroglu 1
28 ปิยะพวดี บัวจงกล 1
29 ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ 1
30 ไพโรจน์ สันป่าเป้า 1
31 ปิยะวดี บัวจงกล 1
32 วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ 1
33 Piyawadee Bauchongkol 1
34 Vallayuth Fueangvivat 1
35 Worakit Soontonbura 1
36 Ampai Piemarun 1
37 Teera Veenin 1
38 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 6
9 2549 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2534 2
13 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสำเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สำหรับอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการทำเตาอบไม้พาเลท ของ หจก.งามทวีทรัพย์ พาราวู้ด
3 โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment บจก.พี.เค.วู้ดเด้นพาเลท
4 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากแกนปอคิวบาและกัญชงในรูปแบบของแผ่นชิ้นไม้อัดและเชื้อเพลิงอัดเม็ด
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น
6 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้
9 การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด
10 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2553
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้ และการอบไม้ยางพารา
12 โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ เรื่อง ยูคาลิปตัสไม้ร้อยผลิตภัณฑ์
13 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ของอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้
ปี พ.ศ. 2550
17 การนำเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นใยซีเมนต์
18 แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
19 การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและถาวัลย์ประดิษฐ์
20 การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
21 การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย
22 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องเรือนด้วยแผ่นประกอบจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ปฏิบัติต่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
24 Value-Added Wood Composite Processing and Processing and Development Collaborating.
25 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี พ.ศ. 2546
26 การศีกษารูปแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2534
27 การทำไม้อัดจากไม้ยางพารา
28 การทำไม้อัดจากไม้ยางพารา