ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิษณุ ทองเล็ก 11
2 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 11
3 อติพงศ์ นันทพันธุ์ 9
4 อภิชิต เทอดโยธิน 8
5 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 8
6 ณัฐ วรยศ 7
7 ณัฐนี วรยศ 7
8 ชูรัตน์ ธารารักษ์ 4
9 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
10 มานะ อมรกิจบำรุง 3
11 Tanongkiat Kiatsiriroat 3
12 วาสนา คำโอภาส 3
13 ปรัชญา คงทวีเลิศ 3
14 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 2
15 จินดา ศรศรีวิชัย 2
16 ธงชัย ยันตรศรี 2
17 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 2
18 สมชาย สถากุลเจริญ 2
19 จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล 2
20 สุกัญญา วัฒกวิกรานต์ 2
21 ไพฑูรย์ อบเชย 2
22 ศิริพันธ์ นาคศรี 2
23 ธวัชชัย สุวรรณคำ 2
24 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
25 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 2
26 ประทุมพร ยิ่งธงชัย 2
27 ปรานอม ก้านเหลือง 2
28 สุรพล นธการกิจกุล 2
29 ปริญญา จันทรศรี 2
30 ศิริชัย เทพา 2
31 วัชราภรณ์ เวียงอินทร์ 2
32 พงศธร ธรรมถนอม 2
33 วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ 2
34 ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล 2
35 สมพล วงศ์ต่อม 2
36 Wassana Kamopas 2
37 เอ็จ สโรบล 2
38 นพดล ศิริรัตน์ 1
39 กรวัฒน์ วุฒิกิจ 1
40 สัมฤทธิ์ อัครปะชะ 1
41 ขยัน สุวรรณ 1
42 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
43 นิกราน หอมดวง 1
44 อุกฤต สมัครสมาน 1
45 จุฬารักษ์ มินมุนิน 1
46 จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ 1
47 อภิชาติ สวนคำกอง 1
48 จันทร์เพ็ญ คำป้อง 1
49 วัตสา ใจแน่น 1
50 ตะวัน รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 1
51 วสันต์ เจียตระกูล 1
52 นัฐพร ไชยญาติ 1
53 สุวิมล พันธ์แย้ม 1
54 เหมือนจิต แจ่มศิลป์ 1
55 เดช ดำรงศักดิ์ 1
56 วรพจน์ โพธาเจริญ 1
57 Vorapot Bhotacharoen 1
58 ระดม พงษ์วุฒิธรรม 1
59 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 1
60 ธิบดินทร์ แสงสว่าง 1
61 ปิยะ เสียงสุคนธ์ 1
62 วารุณี เตีย 1
63 กีรติ แสงเทียนฉาย 1
64 ธีรนนท์ เอมเอี่ยม 1
65 วสันต์ ปินะเต 1
66 จิระวัฒน์ วังวรรธนะ 1
67 จักรพงษ์ แย้มยิ้ม 1
68 อดิทัต วะสีนนท์ 1
69 พฤกษ์ อักกะรังสี 1
70 ชนกันต์ จาตุรชาต 1
71 นิรันดร์ เขียวดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 13
4 2554 17
5 2553 25
6 2552 19
7 2551 12
8 2550 18
9 2549 15
10 2548 20
11 2547 19
12 2546 11
13 2545 5
14 2544 7
15 2543 2
16 2542 3
17 2541 3
18 2540 3
19 2539 2
20 2538 1
21 2537 1
22 543 105
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มความสามารถการตกตะกอนอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กจากการเผาไหม้ภายใต้สนามพลาสมา ด้วยการใช้ตัวขวางการไหล
ปี พ.ศ. 2556
2 Energy Reduction of Buildin Air-Conditioner with Phase-change Cool Storage
3 การใช้น้ำมันผสมในรูปอิมัลชันเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในหม้อไอน้ำระดับโรงงาน
4 การวิเคราะห์การดูดซับและคืนสภาพของไอโอมีเทนบนวัสดุพรุน
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพพลังงานหมุนเวียน และการประยุกต์ใช้งาน
6 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
7 Study on Phase-Change Energy Storage for Energy Reduction of Air-Condition in Air Cooling
8 เทคนิคอัลตาโซนิกในการเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการทางความร้อน
9 Polyoxypregnane glycoside from Dregea volubilis extract inhibits IL-1?-induced expression of matrix metalloproteinase via activation of NF-?B in human chondrocytes
10 Houttuynia cordata Thunb fraction induces human leukemic Molt-4 cell apoptosis through the endoplasmic reticulum stress pathway.
11 Chondroprotective and anti-inflammatory effects of sesamin
12 Sesamin stimulates osteoblast differentiation through p38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways
13 Hyaluronan production and chondrogenic properties of primary human chondrocyte on gelatin based hematostatic spongostan scaffold
14 Biochar production from freshwater algae by slow pyrolysis
15 Air-side performance analysis of a wire-on-tube heat exchanger with an oscillating heat pipe as an extended surface under natural convection conditions
16 Seasonal cooling load reduction of building by thermosyphon heat pipe radiator in different climate areas
17 การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ โดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด
ปี พ.ศ. 2554
18 การใช้น้ำมันอิมัลชั่นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม
19 การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของตัวแปลงความร้อนแบบดูดกลืนร่วมกับระบบปั๊มความร้อนแบบอัดไอ
20 การปรับแต่งน้ำมันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
21 Use of Absorption Heat Transfer for Upgrading Low Solar Heat
22 Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1 β-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
23 Sequential injection system with modified glass capillary for automation in immunoassay of chondroitin sulfate
24 4'-hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galanga (Linn.) induces human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways
25 Characterization of chondroitin sulfate from deer tip antler and osteogenic properties
26 Methoxyflavone derivatives modulate the effect of TRAIL-induced apoptosis in human leukemic cell lines
27 Ethanolic extract of fermented Houttuynia cordata thunb induces human leukemic HL-60 and Molt-4 cell apoptosis via oxidative stress and a mitochondrial pathway
28 Improvement of an absorption heat transformer performance for upgrading low temperature heat by coupling with a vapor compression heat pump
29 Development of a laboratory scale reactor with controlled high pressure sampling for subcritical Methanolysis of biodiesel
30 Appropriate stamping conditions of metallic polar plate for proton exchange membrane fuel cell
31 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร และการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อัลตราโซนิค /
32 การผลิตไบโอดีเซลจากกระบวนการทรานซ์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้สนามไฟฟ้า
33 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
34 การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
35 การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปควมร้อน
36 การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน
37 มูลค่าเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน
38 การใช้ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์เสริมปั๊มความร้อนในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา
39 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan.
40 Diagnostic role of serum glypican-3 in differentiating hepatocellular carcinoma from non-malignant chronic liver disease and other liver cancers
41 A competitive ELISA for quantifying serum CD147: Reduction of soluble cd147 levels in cancer patient sera
42 Chondroitin sulphate (WF6 epitope) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid during orthodontic loading
43 Versican facilitates chondrocyte differentiation and regulates joint morphogenesis
44 Development of a mouse monoclonal antibody against the chondroitin sulfate-protein linkage region derived from shark cartilage
45 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan
46 Influence of metal cofactors and water on the catalytic mechanism of creatininase-creatinine in aqueous solution from molecular dynamics simulation and quantum study
47 Comparison of glucose derivatives effects on cartilage degradation
48 Mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways cooperate in zearalenone-induced apoptosis of human leukemic cells
49 Use of oscillating heat pipe technique as extended surface in wire-on-tube heat exchanger for heat transfer enhancement
50 Comparison of conventional flat-plate solar collector and solar boosted heat pump using unglazed collector for hot water production in small slaughterhouse
51 Heat and mass transfer in combined convective and far-infrared drying of fruit leather
52 Mass transfer kinetics of longan leather between hot air and far-infrared drying
53 Thermal characteristics of louvered fins with a low-reynolds number flow
54 การเปรียบเทียบวิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกในเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต
55 การผลิตไบโอดีเซลและการผลิตอิมัลซิไฟด์ไบโอดีเซลจากมะเยาหิน
56 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมที่บริเวณอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
57 ผลของผงโลหะและอนุภาคนาโน ที่มีต่อแท่นสารดูดซับของระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้คู่สารถ่านกัมมันต์และเมทานอล
58 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ความร้อนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
59 การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีอาทิตย์สำหรับระบบทำน้ำร้อนเสริมด้วยปั้มความร้อนในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ. 2552
60 การเลือกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดโพลีพรอพิลินในการอุ่นน้ำก่อนเข้าหม้อไอน้ำ
61 โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย"กลุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์เชิงนิเวศน์"
62 การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ชนิดโพลีพรอพิลินในการอุ่นน้ำก่อนเข้าหม้อไอน้ำ
63 Alteration of chondroitin sulfate composition on proteoglycan produced by Knock-in mouse embryonic fibroblasts whose versican lacks the A subdomain
64 Chondrogenic properties of primary human chondrocytes culture in hyaluronic acid treated gelatin scaffold
65 Versican/PG-M assembles hyaluronan into extracellular matrix and inhibits CD44-mediated signaling toward premature senescence in embryonic fibroblasts
66 Prospective evaluation of serum biomarker levels and cartilage repair by autologous chondrocyte transplantation and subchondral drilling in a canine model
67 The effect of doxycycline on canine hip osteoarthritis: design of a 6-months clinical trial.
68 Sulfonation of papain-treated chitosan and its mechanism for anticoagulant activity
69 Chondroitin sulfate epitope (WF6) and hyaluronic acid as serum markers of cartilage degeneration in patients following anterior cruciate ligament injury
70 Sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates
71 Performance analysis of solar water heater combined with heat pump using refrigerant mixture
72 Enhanced heat transfer in partially open square cavities with thin fin by using electric field
73 Integration of desiccant tray unit with internal cooling for aeration of paddy silo in humid tropical climate
74 Cooling load reduction of building by seasonal nocturnal cooling water from thermosyphon heat pipe radiator
75 ผลของความเข้มรังสีอินฟราเรด และเงื่อนไขของอากาศ ต่อสมการจลนพลศาสตร์ ของการอบแห้งเนื้อลำไย
76 การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ
77 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบดูดซับ ที่มีการควบคุมโดยวาล์วแบบระบายความดัน
78 การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะ โดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน
ปี พ.ศ. 2551
79 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าระดับอำเภอ
80 การเลือกขนาดโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท
81 Involvement of phospholipase D in regulating expression of anti-microbial peptide human ?-defensin-2
82 Raised chondroitin sulphate WF6 epitope levels in gingival crevicular fluid in chronic periodontitis
83 Evaluation of serum chondroitin sulfate and hyaluronan: Biomarkers for osteoarthritis in canine hip dysplasia
84 Theoretical performance analysis of heat pump water heaters using carbon dioxide as refrigerant
85 Heat transfer model of slurry ice melting on external surface of helical coil
86 Effect of internal cooling/heating coil on adsorption/regeneration of solid desiccant tray for controlling air humidity
87 Thermal analysis of slurry ice production system using direct contact heat transfer of carbon dioxide and water mixture
88 การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
89 การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
90 การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอก สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2550
91 การปรับปรุงสมารรถนะเชิงความร้อนของคอนเดนเซอร์แบบระเหยชนิดแผ่นรูปคลื่น
92 สภาพการทำงานที่เหมาะสมในการปรับอากาศร่วมกับการผลิตน้ำร้อนของระบบรัปบอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
93 โครงการการเลือกขนาดโรงงานกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท
94 Novel sulfated octa- and decasaccharides from squid cartilage chondroitin sulfate E: Sequencing and application for determination of the epitope structure of the monoclonal antibody MO-225
95 Online assay of bone specific alkaline phosphatase with a flow injection-bead injection system
96 Exploiting flow injection system with mini-immunoaffinity chromatographic column for chondroitin sulfate proteoglycans assay
97 Two related but distinct chondroitin sulfate mimetope octasaccharide sequences recognized by monoclonal antibody WF6
98 Hyaluronic acid: Additional biochemical marker in the diagnosis of biliary atresia
99 Chondroitinase-mediated degradation of rare 3-O-sulfated glucuronic acid in functional oversulfated chondroitin sulfate K and E
100 Effect of anti-solar glass film on heat transfer and mean radiant temperature inside cabin of air-conditioned vehicle
101 Experimental study on heat transfer enhancement in solar air heater by electric field
102 Effect of inclination angle on free convection thermal performance of louver finned heat exchanger
103 Temperature control of paddy bulk storage with aeration-thermosyphon heat pipe
104 Microwave-vapor heat disinfestation on oriental fruit fly eggs in mangoes
105 Air-cooling enhancement with delta winglet vortex generators in entrance region of in-line array electronic modules
106 Numerical modeling of the electrohydrodynamic effect to natural convection in vertical channels
107 Thermal behavior of spiral fin-and-tube heat exchanger having fly ash deposit
108 Optimized mass flux ratio of double-flow solar air heater with EHD
ปี พ.ศ. 2549
109 โครงการสาธิตการใช้หม้อน้ำรถยนต์เป็นอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับคืนจากหม้อไอน้ำ
110 การทำความร้อนให้แก่ห้องพักแบบโฮมสเตย์ด้วยแสงอาทิตย์
111 โครงการวิจัยการออกแบบ และพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
112 การทำความร้อนให้แก่ห้องพักโฮมสเตย์ด้วยแสงอาทิตย์
113 Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients
114 Raised serum chondroitin sulfate epitope level in ovarian epithelial cancer
115 Effect of Alpinia galanga extract on cartilage degradation and on gene expression in human chondrocyte and synovial fibroblast metabolism
116 Optimized electrode arrangement in solar air heater
117 Performance analysis and economic consideration of solar ethanol distillation with different types of solar collectors
118 Performance analysis of solar ethanol distillation
119 Enhanced heat transfer in a solar air heater with double-flow configuration by electrohydrodynamic technique
120 Effect of electric field on heat transfer performance of automobile radiator at low frontal air velocity
121 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ด้านความร้อน
122 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามขวาง ภายใต้สภาวะฝุ่นเขม่าจากการเผาไหม้
123 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนลอยตัวอย่างธรรมชาติกลับมาใช้
ปี พ.ศ. 2548
124 การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักษาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง
125 การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
126 การใช้หม้อน้ำเป็นอุปกรณ์ในการนำความร้อนทิ้งกลับคืน
127 การเพิ่มสมรรถนะเตาเผาขยะที่มีหัวเผาน้ำมัน
128 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ต้านทานความร้อน
129 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ด้านความร้อน
130 การพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนจากหม้อรถยนต์สำหรับกระบวนการดึงความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
131 โครงการศึกษาวิจัยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
132 โครงการพัฒนาตู้แช่เย็นและเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์
133 Review on screening and analysis techniques for hemoglobin variants and thalassemia
134 Antimutagenicity and DT-diaphorase inducing activity of Gynostemma pentaphyllum Makino extract
135 Sequential injection-ELISA based system for online determination of hyaluronan
136 A quantitative method to detect fucoidan in human plasma using a novel antibody
137 Air side performance at low Reynolds number of cross-flow heat exchanger using crimped spiral fins
138 EHD enhanced heat transfer in wavy channel
139 Heat transfer and friction characteristics of crimped spiral finned heat exchangers with dehumidification
140 การถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ด้านพลังงานให้กับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
141 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ด้านความร้อน : โครงการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Heat transfer Enhancement in Thermal Equipments /|ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์...[และคนอื่นๆ]
142 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเท ความร้อนในอุปกรณ์ด้านความร้อน
143 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
144 โครงการศึกษา ทดสอบเตาคั่วใบชา
145 เรือนอบไม้ผลิตไม้เฟอร์นิเจอร์ประหยัดพลังงาน
146 การถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ด้านพลังงานให้กับโรงงานในเขตภาคเหนือตอนบน
147 การพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนจากหม้อน้ำรถยนต์สำหรับกระบวนการดึงความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
148 การถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ด้านพลังงานให้กับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
149 เรือนอบผลิตภัณฑ์ไม้เฟอร์นิเจอร์ประหยัดพลังงาน
150 Inhibitory activities of sulfated proteoglycans on chondroitin sulfate A-mediated cytoadherence of Plasmodium falciparum isolates from Thailand
151 Serum hyaluronan as a marker reflecting the severity of cirrhosis and portal hypertension in postoperative biliary atresia
152 Heat transfer prediction for a direct contact ice thermal energy storage
153 Drying strategy of a rotary drum longan dryer
154 Performance analysis of thermosyphon heat exchanger under electric field
155 Life cycle considerations of the flue gas desulphurization system at a lignite-fired power plant in Thailand
156 Performance analysis and economic evaluation of thermosyphon paddy bulk storage
157 Effects of microwave power, treatment time and sample orientation on heat distribution in mango
158 การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
159 การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอิฐแบบโดม
160 ผลของสนามไฟฟ้าต่อการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน ในตัวทำอากาศร้อนแสงอาทิตย์
161 การวิเคราะห์สมรรถนะการเก็บรักษาพลังงานแบบความร้อนเคมี โดยใช้โซเดียมซัลไฟด์-น้ำ
162 การใช้บทความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2546
163 แนวทางการวางแผนการศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวกับ LCA ในประเทศไทย
164 A simple flow injection-reduced volume column system for hemoglobin typing
165 Role of serum total sialic acid in differentiating cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma
166 Serum hyaluronan: A marker of liver fibrosis in patients with chronic liver disease
167 Parametric studies of a pulsating-steam water pump
168 Performance and financial analysis of a rotary drum longan dryer
169 Analysis of a heat pump with solid desiccant tube bank
170 Enhancement of heat transport in thermosyphon air preheater at high temperature with binary working fluid: A case study of TEG-water
171 Air side performance of thermosyphon heat exchanger in low Reynolds number region: With and without electric field
172 Effect of the electrode arrangements in a tube bank on the characteristic of electrohydrodynamic heat transfer enhancement: Low reynolds number
173 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม สำหรับกระบวนการที่เกิดอัตตสหสัมพันธ์ ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ปี พ.ศ. 2545
174 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พื้นฐานอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับคืน
175 การใช้หม้อน้ำรถยนต์เป็นอุปกรร์นำความร้อนทิ้งกลับคืน
176 ที่ปรึกษาการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 40 แห่ง และอาคารธึรกิจจำนวน 45 แห่งในเขตภาคเหนือและภาคกลาง
177 การประหยัดพพลังงานในระบบปรับอากาศและปั้มความร้อนโดยการใช้สารดูดความชื้นแบบของแร่
178 Reduction of heat accumulated in a thermosyphon paddy bulk storage
ปี พ.ศ. 2544
179 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนและมวลของชุดดูดซับของแข็ง
180 การพัฒนาต้นแบบระบบเก็บรักาพลังงานในรูปน้ำแข็งโดยอีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง
181 Correlation between serum hyaluronan and disease activity and severity in Thai patients with rheumatoid arthritis
182 Engagement of CD147 molecule-induced cell aggregation through the activation of protein kinases and reorganization of the cytoskeleton
183 Ice formation around a jet stream of refrigerant
184 Performance analysis of a direct-contact thermal energy storage-solidification
185 Thermal performance enhancement of thermosyphon heat pipe with binary working fluids
ปี พ.ศ. 2543
186 โครงการพัฒนาผนังเย็นเพื่อลดภาระความร้อนของอาคาร
187 Performance analysis of a refrigeration cycle using a direct contact evaporator
ปี พ.ศ. 2542
188 Performance analyses of an automobile air-conditioning system with R22/R124/R152A refrigerant
189 Ethyl alcohol distillation in a basin solar still
190 Second law analysis of an automobile air-conditioner with R22/R124/R152a refrigerant mixture
ปี พ.ศ. 2541
191 การประเมินอัตราการไหลของของไหลในท่อโดยวิธีการคำนวณการสูญเสียความร้อน
192 Isolation and characterization of lectin from Thai marine crab (Scylla serrata) with binding specificity to sialoglycoconjugates and its application
193 การออกแบบขนาดคอยล์คอนเดนเซอร์/อีแวปอเรเตอร์ของตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นผสม /
ปี พ.ศ. 2540
194 การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิคส์ของสารทำความเย็นผสม
195 การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรงในสารเก็บความร้อนที่มีการเปลี่ยนเพส
196 Aflatoxin exposure is higher in vegetarians than nonvegetarians in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
197 Antimutagenicity and DT-diaphorase inducer activity of the thai medicinal plant, Murdannia loriformis
198 การถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรงในสารเก็บสะสมพลังงานที่มีการเปลี่ยนเฟส : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ประพันธ์ ศิริพลับพลา, กิตติชัย ณ ถลาง
ปี พ.ศ. 2538
199 การดึงความร้อนออกจากผนังอาคาร
ปี พ.ศ. 2537
200 Antimutagenicity of lemon grass ( Cymbopogon citratus Stapf) to various known mutagens in salmonella mutation assay
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
201 Sub-micron particle agglomeration with saw-tooth wire electrode under non-thermal plasma discharge
202 Use of puse-energized electrostatic precipitator to remove submicron particulate matter in exhaust gas
203 Selection of bluff-body shapes for enhancing submicron particle agglomeration in plasma field
204 การศึกษาเศรษฐศาสตร์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าวัฏจักรสารอินทรีย์ขนาดโมดูลาร์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
205 ผลของดีกรีร้อนยวดยิ่งที่มีต่อประสิทธิภาพวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ชนิดซีโอโทรปิก
206 Performance and economic analyses of solar thermal desalination by bubble pump technique
207 การผลิตน้ำมันและถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ภายใต้แนวทางการจัดการแบบไม่มีของเสียเหลือทิ้ง -การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
208 การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ของวัฏจักร แรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศและเตาเผาแบบไซ โคลนแกลบเป็นแหล่งความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้า
209 การศึกษาระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบทำความเย็นแบบกักเก็บน้ำแข็ง
210 ผลของการให้แสงสว่างเพิ่มในเวลากลางคืนต่อผลผลิตสาหร่ายขนาดเล็กที่เพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเปิดแนวตั้ง
211 อิทธิพลของตัวกำเนิดวอร์เทกส์ต่อพฤติกรรมการไหลของอากาศ
212 Effect of plate bluff-body on fine particle agglomeration under plasma field: An experimental study
213 Reduction of irreversibilities in organic Rankine cycle by non-azeotropic working fluid
214 Removal of Submicron Soot Particles in Exhaust Combustible Gas with Pulse-Energized Electrostatic Precipitator
215 Potential of a solar organic Rankine cycle with evacuated-tube solar collectors as heat source for power generation in Thailand
216 Visualisation of physical phenomena inside the closed-loop oscillating heat pipe when using as a wire fin for a wire-on-tube heat exchanger under natural convection
217 Performance analysis of a modular adsorption cooling system with sonic vibration in the adsorber
218 Biofuels for industrial sector
219 การลดพลังงานของเครื่องปรับ อากาศโดยใช้เบดสารเปลี่ยนสถานะ
220 การวางตำแหน่งอิเล็กโทรดหลังตัวขวางการไหลแบบแผ่นในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กภายใต้สนามพลาสมา
221 การวิเคราะห์ต้นทุนและการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของชีวมวลจากสาหร่ายขนาดเล็กที่เพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเปิดแนวตั้ง
222 การศึกษาความเหมาะสมด้านพลังงาน และต้นทุนการผลิตน้ำมันและถ่านชีวภาพจากสาหร่ายที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส
223 การเพิ่มประสิทธิภาพรวมของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้สารละลายเงินนาโนเป็นสารทำงานโดยการควบคุมอัตราการไหลของสารทำงาน
224 การทำนายสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันผสมอิมัลชั่น/น้ำมันพืช/น้ำเป็นเชื้อเพลิงด้วยแบบจำลองการถ่ายเทมวลแบบง่าย
225 การนำสารละลายเอทาโนลามีนในกระบวนการผลิตไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคนิคอัลตราโซนิก
226 การเปรียบเทียบสมรรถนะระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์กรณีใช้น้ำและสารละลายเงินนาโนเป็นสารทำงาน
227 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเทคนิคไพโรไลซิสแบบช้า
228 การทดสอบการใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้วในรูปอิมัลชั่น เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล
229 ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน
230 Chemical kineticsof biodiesel production with plasma technique
231 Aflatoxin exposure is higher in vegetarians than nonvegetarians in Thailand
232 Anticoagulant activity of a sulfated chitosan
233 Alteration of chondroitin sulfate composition on proteoglycan produced by Knock-in mouse embryonic fibroblasts whose versican lacks the A subdomain
234 Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1 ?-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
235 Enhancement of air cooling in staggered array of electronic modules by integrating delta winglet vortex generators
236 Performance testing of cross flow heat exchanger operating in the atmosphere of flue gas particulate with vapor condensation
237 Performance analysis of a modular adsorption cooling system with sonic vibration at the evaporator